[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

ประวัติความเป็นมาสถานศึกษา 
              พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้ง นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ โดยเช่าอาคารบริเวณถนนสายจะนะเทพา เป็นที่ตั้งสำนักงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอจะนะ บริเวณสนามเด็กเล่นสุขาภิบาลอำเภอจะนะ พร้อมทั้งใช้เป็นอาคารสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ รวมอยู่ในอาคารหลังเดียวกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้ง นายอุดร พงศ์พิบูลเกียรติ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ ได้มีการจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคาร ขนาด ๖ X ๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ แยกเป็นเอกเทศอยู่ด้านหลังของห้องสมุดประชาชนอำเภอจะนะ  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้ง นายอรัญ คงนวลใย ดำรงตำแหน่ง     ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ ได้มีการประสานงานขออนุญาตใช้อาคารเดิมของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจะนะ เป็นสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แต่งตั้ง นางบุญเอิบ ธีระพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แต่งตั้ง นางรุ่งเรือง จอมศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ จนถึงปัจจุบัน

         ปรัชญา 
     การศึกษา คือการสร้างคน

       วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๘ กศน.อำเภอจะนะ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำใจเพื่อสังคมสันติสุข

อัตลักษณ์ 
  มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู่พอเพียง

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. พัฒนา และส่งเสริม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ
 
 
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เพื่อให้ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่รับบริการสอดคล้องกับความต้องการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมสันติสุข
ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิต มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่รับบริการสอดคล้องกับความต้องการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมสันติสุข
 
 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ของชุมชน
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่าย


เข้าชม : 14849
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05