[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ โดยนำกิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้ามาสาธิต
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ โดยนำกิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้ามาสาธิต และนำตระกร้าหนังสือมาให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัด
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ วัดชลธาราวาส
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ วัดชลธาราวาส หมู่ ๑ ตำบลบางกล่่ำ เนื่องในโอกาสวันอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พบพระพบนายอำเภอ
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมวิทยากรครู ข.ระดับตำบล
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมวิทยากรครู ข.ระดับตำบล เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนตำบลบางกล่ำ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธิปิดการแข่งขันกีฬา สงขลาเกมส์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธิปิดการแข่งขันกีฬา สงขลาเกมส์ ณ สนามกีฬาติณสูนานนทื อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ ทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียนกับนักศึกษา
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ ทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียนให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเปิตประตูเรียนรู้สู่อาเซี่ยน
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเปิตประตูเรียนรู้สู่อาเซี่ยน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง หมู่ ๓ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ สงขลาเมืองนักอ่าน ณ วัดชลธาราวาส
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ สงขลาเมืองนักอ่าน ณ วัดชลธาราวาส หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกล่ำใต้ หมู่ ๓ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลท่าช้าง หมู่ ๑๗ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร อบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร อบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบธงสงขลาเกมส์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบธงสงขลาเกมส์ จากเทศบาลตำบลบ้านหาร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมสงขลาเมืองนักอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดนัดหน้าอำเภอบางกล่ำ
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมสงขลาเมืองนักอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดนัดหน้าอำเภอบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครู กศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปไม้ผลตำบลบางกล่ำ
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครู กศน.ตำบลบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปไม้ผลตำบลบางกล่ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกล่ำใต้ หมู่ ๓ ตำบลบางกล่ำ อำเกอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครู กศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลบางกล่ำ หมู่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สงขลาเมืองนักอ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ
นางลำพึง สุวรรณชาตรี ครูกศน.ตำบลบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สงขลาเมืองนักอ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศกร. ตำบลบางกล่ำ อำเภอบาลกล่ำ จังหวัดสงขลา
ที่อยุ่ วัดชลธาราวาส หมู่ที่ ๑ บ้านบางกล่ำบน ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 091-8485017
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05