[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเทพา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ากอ

“พลิกผืนดิน  คืนถิ่นอุดม  อยู่อย่างเหมาะสม  ชีวิตพอเพียง”

ความเป็นมา

                ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.เทพา เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดำเนินงาน โดย  นายดนกอเลก  ทองมัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพลังศรัทธาที่เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ดำเนินการขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นในการช่วยเหลือ แนะนำและคอยเป็นที่ปรึกษา ทำให้สามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน  โดยมีความสนใจและศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งหลังงานประสบปัญหาด้านการดำเนินชีวิตและการต่อสู้กับการเกษตรบนผืนดินที่ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก  เนื่องจากไม่มีความรู้จึงทำให้ต้องอาศัยสารเคมีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรทำให้ดินเริ่มเสื่อมโทรม  เกิดความเสียหาย

          ในปี พ.ศ.  2556  ได้รับการช่วยเหลือจากปราชญ์ในชุมชนให้ความรู้และร่วมคิดร่วมทำ พลิกผืนดินให้มีความอุดมสมบรูณ์ และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้มีความรู้และสามารถยีนหยัดการทำเกษตรแบบยั่งยืน  พลิกฟื้นวิถีไทย 

          ปัจจุบัน  นายดนกอเหลก  ทองมัน และครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่พื้นที่ทำกินของตนเอง  จำนวน  6  ไร่   ซึ่งปลูกไม้ผล  พืชผักสวนครัว   เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงปลา  เลี้ยงกุ้ง   ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การทำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้บำรุงต้นไม้ได้ผลผลิตที่เจริญงอกงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนในตำบลเทพา  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการเรียนรู้เด่น ภายในศูนย์เรียนรู้

-          ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

-          ฐานการเรียนรู้การทำนา

-          ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลา

-          ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด

-          ฐานแปรรูปการทำไข่เค็ม

-          สถานที่สำหรับฝึกอบรมให้ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

ผลงานที่ได้รับ

1.       ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ 1 ไร่ 1 แสน จากหน่วยงานภาครัฐ

2.       นักศึกษา  มหาวิทยาลัยชีวิตมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

3.       เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม นับตั้งแต่กลุ่มองค์กรชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีจากภายนอก ที่สำคัญก็คือ ชาวบ้านจะต้องเป็นพลังในการขับเคลื่อนตัวเอง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน ที่สำคัญชาวบ้านที่นี่มีความเสียสละ ให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี  สามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่ "  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ากอ  หมู่ที่  5  ตำบลเทพา  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

 ข้อมูลรายละเอียด

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ากอ

 2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ   นายดนกอเหลก   ทองมัน   โทร./มือถือ   087  899 9708

3. ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่...5......ตำบล.....เทพา  อำเภอ.....เทพา..จังหวัดสงขลา  90150
เกษตรกรอาชีพการเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์ เขต 9 ประจำปี 2557 ด้านโคขุน

นายดลเลาะ    เหล็มและ  เกษตรกรอาชีพการเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์ เขต 9 ประจำปี  2557  บุคคลที่สำเร็จด้านการเลี้ยงโคขุน  เป็นผู้ที่เสียสละ ด้านชุมชน และเป็นคนใจกว้าง

  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงประเภท       เฉพาะทาง (การเลี้ยงโคขุน )

  ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง    

          1. โคขุน         จำนวน   35  ตัว      

          2. แม่โค         จำนวน   10  ตัว

          3. ลูกโค         จำนวน     4  ตัว

          4. แพะ           จำนวน     8  ตัว   

สูตรการทำงานสู่ความสำเร็จ

- เกษตรกรต้องมีความซื่อสัตย์ที่จิตใจ

- เกษตรกรติดยึดกับเจ้าหน้าที่

- สภาพพื้นที่ เปลี่ยนไป พื้นที่เลี้ยงโคน้อยลง ต้องปรับรูปแบบการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงโคแบบประณีต การเลี้ยงโคแบบรายย่อยต้นทุนสูงกว่าการเลี้ยงแบบประณีต ราคาโคสูงขึ้นมาก ตัวเดียวขายได้ถึงสองแสนกว่าบาท

- การเลี้ยงโคขุน โคลูกผสมพันธุ์ยุโรป เช่นชาร์โรเลย์ แองกัส โดยการเลี้ยงขังในโรงเรือน ใช้หญ้าที่ปลูกให้กิน เสริมอาหารข้น หรือใช้ฟางแห้ง เปลือกสับปะรดอบแห้ง ให้กิน อาหารต้องมีคุณภาพดี อาหารเสริม(ข้น)อย่าไปยึดถือของบริษัท

- ขาดการบูรณาการในการทำงาน

- เกษตรกรบ้านเราไม่เก่งเรื่องตลาด

ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านพรุหมาก ม. 3 อ.เทพา จ.สงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่าน มีความภาคภูมิใจ ที่สามารถเป็นตัวอย่าง ทำให้เกษตรกรรายอื่นๆ สามารถเอาแบบอย่างประกอบเป็นอาชีพได้ พร้อมเป็นตัวกลางด้านตลาด  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://pvlo-sgk.dld.go.th/

 ข้อมูลรายละเอียด

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  ฟาร์มตัวอย่าง  การเลี้ยงโคขุน

2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ    นายดลเลาะ    เหล็มและ    โทร./มือถือ 081-9901229, 086-6930019

3. ที่ตั้ง บ้านเลขที่  24/1 หมู่ 3 บ้านพรุหมาก ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  90150

 

 


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\AppServ\www\thepa04\modules\news2\readnews.php on line 66