[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  
Are You Trading Or Are You Gambling?
โดย : Leandra   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2566   


The associated with a currency pair is set by the strength or <A HREF='https://impacta.co.kr/?document_srl=925577'>[empty]</A> weakness of the bottom currency in relation to the cross foreign money. The base currency value is definitely 1. Function enables you to when notice a quote of at least one.4652 for the EUR/USD, its value means 1 Euro will buy 9.4652 dollars. The overnight you could see a quote for the EUR/USD of a single.4725. If you listen to your financial news you will hear them say something along the lines of, "the Euro gained strength against the Dollar today", or "the Dollar fell today up against the Euro". In pocketbook english, that simply means it takes more dollars today client 1 Euro than this morning.<br><br>This brings forth levels of potential support and <a href="http://118.172.227.194:7001/sriracha/thungsukla/index.php?name=webboard&file=read&id=180627">[empty]</a> resistance on to our charts. User testimonials show that OctaFX Trading App work is one of the top authorities when it comes to Trading signals. The top of the move is known as "0%" belonging to the move and <a href=http://www.starryjeju.com/?document_srl=2510503>[empty]</a> also the start for this move is regarded as "100%". Then we have Fibonacci "retracement" levels at 4.6%, 38.2%, 50% and <a href=https://kirkesimports.com/?s=&post_type=product&member%5Bsite%5D=https%3A%2F%2Fsignals.pro%2Fday-trading-signal-is-it-better-utilize-trend-or-to-counter-trend%2F&member%5Bsignature%5D=Any+shortcut+you+consider+to+establish+your+portfolio+will+reap+you+a+lot+dividends+about+the+road.+Forex+signals+are+certainly+one+such+step-around.+Forex+signals+will+be+hammer+which+help+you+drive+the+nails-the+currency+pairs+you+choose-deep+into+laying+the+foundation+of+your+portfolio.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+When+make+use+of+this+Trading+platform%2C+you+do+not+need+to+download+any+software+because+the+working+platform+is+based+entiredly+through+the+internet.+This+makes+it+more+unlikely+that+that+it+will+have+technical+woes.+Because+of+this%2C++https%3A%2F%2Fsignals.pro%2Fday-trading-signal-is-it-better-utilize-trend-or-to-counter-trend%2F+-+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fsignals.pro%2Fday-trading-signal-is-it-better-utilize-trend-or-to-counter-trend%2F%22+rel%3D%22dofollow%22%3Esignals.pro%3C%2Fa%3E%2C+you+can+of+one%27s+Trading+platform+anywhere.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Forex+trading+is+worn+out+pairs.+Are+not+able+to+usher+in+a+trade+using+a+single+form+of+digital+currency.+The+rise+regarding+a+particular+currency+against+other+results+creating+money%2C+you%27ve+got+got+supplementations+the+call+correctly.+Alternatives+here+.+many+currency+pairs+and+also+more+liquid+derivatives+of+theirs.+Plan+seems+to+be+is+to+perfectly+read+which+currency+is+trading+at+or++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.starryjeju.com%2F%3Fdocument_srl%3D2510503%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%5Bempty%5D%3C%2Fa%3E+proximal+to+the+stability+area.+This+way%2C++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fbkr.kr%2F%3Fdocument_srl%3D6266488%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%5Bempty%5D%3C%2Fa%3E+regular+find+out+if+the+currency+will+rise+against+other+unit+of+currency.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Firstly%2C+will+not+for+a+few+minutes+what+may+occur+if+you+might+have+taken+a+trade+on+the+laptop+or+desktop+and++%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fimpacta.co.kr%2F%3Fdocument_srl%3D925577%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%5Bempty%5D%3C%2Fa%3E+suddenly+it+crashes+regarding+middle+of+all+things.+Or+electricity+goes+as+well+happens+for++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F118.172.227.194%3A7001%2Fsriracha%2Fthungsukla%2Findex.php%3Fname%3Dwebboard%26file%3Dread%26id%3D180627%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%5Bempty%5D%3C%2Fa%3E+the+internet+network.+Well+the+answer+it+which+you+will+lose+on+the+trade+required+taken+therefore+loss+income.+Had+you+taken+a+trade+upon+your+Forex+server+then+this+would+not+have+happened.+It+keeps+the+working+platform+you+have+selected+for+your+forex+trading+up+and+running+hrs+of+time.+So+this+completely+wipes+out+the+actual+possibility+of+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.msnbc.com%2Fsearch%2F%3Fq%3Dmissing%22+rel%3D%22dofollow%22%3Emissing%3C%2Fa%3E+out+on+any+trade+for+that+matter.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+There+are+a+couple+of+major+currencies+that+variations+using+in+pairs%2C+many+of+which+will+be+against+the+USD.+Trading+outside+the+hands+down+pairs+should+only+be+done+by+very+experienced+traders.+Performing+is%2C+there+are+many+of+trading+opportunities+with+these+so+there%27s+no+reason+to+trade+other+people.+Be+sure+to+always+trade+in+the+USD.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+As+you+refine+your+skills%2C++%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fsk.nfe.go.th%2Fthepa02%2Findex.php%3Fname%3Dwebboard%26file%3Dread%26id%3D513808%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%5Bempty%5D%3C%2Fa%3E+you+will+you%27re+more+discerning+of+this+tools.+If+you+are+browsing+websites+for+Trading+signals+you+will+find+hundreds+among+which+is+OctaFX+Trading+App+work.+And+you+will+begin+to+get+noticable+more+features+on+the+forex+music+charts.+The+forex+Trading+signals+may+be+quite+standard+on+many+sites%2C++%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.islandcrowd.com%2Fforums%2Ftopic%2Fforex-trading-and-a-number-of-steps-to-financial-success%2F%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%5Bempty%5D%3C%2Fa%3E+wait%2C+how+they+integrate+the+currency+Trading+signals+one+forex+charts+may+not+function+well+with+your+thing.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+The+most+often+traded+Currency+pairs+all+are+definitely+the+U.+Ring.+Dollar+%28or+greenback%29+as+a+constituent+forming+the+combine.+The+value+1+currency+from+a+pair+is+decided+by+its+relative+value+to+the+opposite+currency+within+pair.+Initial+currency+named+in+a+quotation+is+the+base+currency%2C+while+once+they+is+in+order+to+the+quote+currency.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Finally%2C+a+purchase+order+to+be+entered+in+the+system+must+be+simple+to+find+and+inside+order+if+you+want+to+make+quick+actions+activity+.+find+a+good+prospect.+When+you+discover+a+25+pip+return+and+also+15+pip+trade+risk%2C+you+ought+to+roaming+around+with+your+keyboard+or+mouse%2C+you+just+have+to+vocation.>[empty]</a> 68.1%. These "retracement zones" offers us forex day Trading signals.<br><br>Preferred platforms usually possess a mobile version. The version, which is accessed through an app or application, allows the traders to trade wherever they have proven to be. The power to be where they requirement to be and look at the same time - this opportunity is possible through mobile versions. Metatrader 4, also referred to as the MT4, for example has an app that's ready for the iPhone. Traders using this platform are therefore able to execute their business, even that they need for you to become out of town to buy a trip.<br><br>GBP/USD-This pair is nicknamed the sterling and pairs the pound with the dollar. The united kingdom economy could be the second largest national economy in The european continent. While this pair trades similar to the EUR/USD it is sufffering from a lot more punch, <A HREF='http://bkr.kr/?document_srl=6266488'>[empty]</A> showing larger price movements at which point opportunity for profits your current products are all of the right place at the time.<br><br>Understand trading strategies. Continue reading about the different trading strategies online. Resource materials and web links on this topic are numerous. Additionally, tap into other traders and compare notes. Provide you . one from the best for you to get a hold of best procedures.<br><br>This is in all likelihood the necessary <a href="https://www.gov.uk/search/all?keywords=feature">feature</a> of all, <a href="http://sk.nfe.go.th/thepa02/index.php?name=webboard&file=read&id=513808">[empty]</a> and also the first that many will make an effort to find out when they're looking to start using a Trading platform. Not every platforms are born equal; some have quite simple layouts, others are somewhat cluttered; some are created with forex newbies in mind; others cater into the professional currency trader. Regardless of what level you're at however, <A HREF="https://www.islandcrowd.com/forums/topic/forex-trading-and-a-number-of-steps-to-financial-success/">[empty]</A> a Trading platform end up being be simple use and straightforward to find their way around.<br><br>Also, the of all the Currency pairs which you are interested must preserve front of your fingertips. By this it is meant that accumulates be capable of finding out what pairs of currency just be able to take over and you've to be able to select the texture and https://kirkesimports.com/?s=&post_type=product&member%5Bsite%5D=http%3A%2F%2Fcomfortstools.com%2F&member%5Bsignature%5D=Price%3A+We+just+broke+H3+wich+is+extreme+resistance+so+predicting+a+breakout+is+as+opposed+to+a+stretch+especially+since+we%27ve+got+been+slowly+trending+up+3+days+prior.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Now%2C+a+new+development+has+started.+I+know+you+want+to+find+something+more+about+Trading+signals.+Have+you+considered+OctaFX+demo+account%3F+Some+of+the+professional+forex+traders+have+started+signal+service+n+which+they+trade+their+own+accounts+their+own+own+dollars.+You+get+real+live+Trading+signals+internet+site+.+pro+forex+traders+make+their+own+trading+decisions+on+their+live+funds.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+The+seven+main+currencies+are+USD%2C+JPY%2C+EUR%2C+GBP%2C+CAD%2C+AUD%2C+CHF+%28Swiss+Franc%29.+The+vital+Currency+pairs+the+majors+are+EUR%2FUSD%2C+GBP%2FUSD%2C+USD%2FJPY%2C+USD%2FCHF%2C+USD%2FAUD+and+USD%2FCAD.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+All+this+is+possible+because+MT4+VPS+is+a+server+progressed+rapidly+to+meet+you+in+which+up+and+running+hrs+of+the+day.+Hosting+companies+provide+Forex+hosting+where+they+maintain+it+for+you+Android+and+iOS+%28%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fcomfortstools.com%2F%22+rel%3D%22dofollow%22%3Ehttp%3A%2F%2Fcomfortstools.com%3C%2Fa%3E%29+keep+it+running+across+the+every+12+months.+All+you+to+help+do+is+just+install+your+trading+platform+on+your+virtual+private+server+as+well+as+trading.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Now+Can+not+imagine+a+Trading+platform+operating+online+without+this%2C+nevertheless+is+worth+mentioning+in+any+event.+Will+real+time+trading+and+quotes+be+streamed%3F+Will+these+quotes+depend+on+date%2C+plus+the+way+reliable+do+they+really+be%3F%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+It+is+the+synchronized+exchange+of+one+currency+further.+As+a+potential+investor%2C+your+primary+reason+for+wanting+buyer+or+sell+currency+is+to+make+a+profit+-+excellent%3F+The+general+idea+will+therefore+be+to+buy+when+cost+is+low+and+to+offer+when+it+is+high.+In+looking+at+financial+news%2C+you+may+have+heard+the+reporter+bring+changes+previously+value+or+rate+belonging+to+the+currency.+Well+this+change+could+be+driven+by+a+few+factors+including+market+news%2C+or+events+that+happen+across+earth.+The+decision+to+buy+or+sell+currencies+must+therefore+be+an+experienced+one+to+further+reduce+your+risk+of+losses.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Currency+prices+can+move+extremely+fast+and+leverage+is+extreme%2C+which+could+be+overwhelming+for+a+lot+of+folks+who+try+their+hand+when+it+reaches+this+fast+trading+method.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Almost+such+as+90%25+of+the+transactions+the+particular+currency+market+take+invest+the+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fsearch%3Fq%3Dmajor%2520pairs%22+rel%3D%22dofollow%22%3Emajor+pairs%3C%2Fa%3E.+These+pairs+are+thought+to+be+to+be+the+most+traded+pairs+using+smallest+spreads+and+are+highly+the+water.+Now%2C+you+need+to+ought+to+see+this+thing.+Spread+is+the+bid%2Fask+price+that+the+broker+charges+from+the+individual.+For+example%2C+the+broker+may+sell+one+standard+regarding+EURUSD+for+1.3423+and+acquire+one+standard+lot+of+EURUSD+for+1.3424.+The+difference+between+the+bid%2Fask+it+costs+the+give+out.+In+this+case+this%2C+is+1+pip.; <A HREF='https://kirkesimports.com/?s=&post_type=product&member%5Bsite%5D=http%3A%2F%2Fcomfortstools.com%2F&member%5Bsignature%5D=Price%3A+We+just+broke+H3+wich+is+extreme+resistance+so+predicting+a+breakout+is+as+opposed+to+a+stretch+especially+since+we%27ve+got+been+slowly+trending+up+3+days+prior.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Now%2C+a+new+development+has+started.+I+know+you+want+to+find+something+more+about+Trading+signals.+Have+you+considered+OctaFX+demo+account%3F+Some+of+the+professional+forex+traders+have+started+signal+service+n+which+they+trade+their+own+accounts+their+own+own+dollars.+You+get+real+live+Trading+signals+internet+site+.+pro+forex+traders+make+their+own+trading+decisions+on+their+live+funds.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+The+seven+main+currencies+are+USD%2C+JPY%2C+EUR%2C+GBP%2C+CAD%2C+AUD%2C+CHF+%28Swiss+Franc%29.+The+vital+Currency+pairs+the+majors+are+EUR%2FUSD%2C+GBP%2FUSD%2C+USD%2FJPY%2C+USD%2FCHF%2C+USD%2FAUD+and+USD%2FCAD.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+All+this+is+possible+because+MT4+VPS+is+a+server+progressed+rapidly+to+meet+you+in+which+up+and+running+hrs+of+the+day.+Hosting+companies+provide+Forex+hosting+where+they+maintain+it+for+you+Android+and+iOS+%28%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fcomfortstools.com%2F%22+rel%3D%22dofollow%22%3Ehttp%3A%2F%2Fcomfortstools.com%3C%2Fa%3E%29+keep+it+running+across+the+every+12+months.+All+you+to+help+do+is+just+install+your+trading+platform+on+your+virtual+private+server+as+well+as+trading.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Now+Can+not+imagine+a+Trading+platform+operating+online+without+this%2C+nevertheless+is+worth+mentioning+in+any+event.+Will+real+time+trading+and+quotes+be+streamed%3F+Will+these+quotes+depend+on+date%2C+plus+the+way+reliable+do+they+really+be%3F%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+It+is+the+synchronized+exchange+of+one+currency+further.+As+a+potential+investor%2C+your+primary+reason+for+wanting+buyer+or+sell+currency+is+to+make+a+profit+-+excellent%3F+The+general+idea+will+therefore+be+to+buy+when+cost+is+low+and+to+offer+when+it+is+high.+In+looking+at+financial+news%2C+you+may+have+heard+the+reporter+bring+changes+previously+value+or+rate+belonging+to+the+currency.+Well+this+change+could+be+driven+by+a+few+factors+including+market+news%2C+or+events+that+happen+across+earth.+The+decision+to+buy+or+sell+currencies+must+therefore+be+an+experienced+one+to+further+reduce+your+risk+of+losses.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Currency+prices+can+move+extremely+fast+and+leverage+is+extreme%2C+which+could+be+overwhelming+for+a+lot+of+folks+who+try+their+hand+when+it+reaches+this+fast+trading+method.%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E+Almost+such+as+90%25+of+the+transactions+the+particular+currency+market+take+invest+the+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fsearch%3Fq%3Dmajor%2520pairs%22+rel%3D%22dofollow%22%3Emajor+pairs%3C%2Fa%3E.+These+pairs+are+thought+to+be+to+be+the+most+traded+pairs+using+smallest+spreads+and+are+highly+the+water.+Now%2C+you+need+to+ought+to+see+this+thing.+Spread+is+the+bid%2Fask+price+that+the+broker+charges+from+the+individual.+For+example%2C+the+broker+may+sell+one+standard+regarding+EURUSD+for+1.3423+and+acquire+one+standard+lot+of+EURUSD+for+1.3424.+The+difference+between+the+bid%2Fask+it+costs+the+give+out.+In+this+case+this%2C+is+1+pip.'>kirkesimports.com</A>, look of the rates.<br><br>When the starting Forex trade you will often be advised to commence with probably the most traded foreign exchange. The reason to do this is that high liquidity means that the stops will more be met without slippage. Cause is which costs tend to low. An awful lot of individuals the market creates vacant spread, presently there is also strong competition between brokers, so internet sites more competitive rates.

เข้าชม : 17

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

 กศน.ตำบลลำไพล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หมู่ที่ 1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทรศัพท์ 089-2975065   E-mail : lamplai_nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05