[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

 

ปรัชญา           วิสัยทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจการเรียนรู้  คู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์         ประชาชนอำเภอเทพา  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียนตามความต้องการและความจำเป็น

2. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้ และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

5. พัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         อัตลักษณ์        “ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง”

    

เอกลักษณ์        “การศึกษาตามอัธยาศัยเด่น”

          เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ต่อเนื่อง และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.ร้อยละของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์

ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร

หรือกิจกรรมการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของสถานศึกษา

4. ค่าเฉลี่ยของผลการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาเพิ่มขึ้น

2. ประชาชนมีอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ที่

มั่นคง สอดคล้องกับตนเอง ชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

สอดคล้องกับตนเอง ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ประชาชนใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รัก

การอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

1.จำนวนผู้รับบริการได้รับความรู้และทักษะพื้นฐาน

ในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่สามารถใช้

Internet สืบค้นข้อมูลได้หรือร้อยละของผู้เรียนที่

สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุด/แหล่ง

เรียนรู้ได้

3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา

  

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4. ประชาชนใฝ่ดี: มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น

สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

1.ร้อยละของจำนวนกิจกรรมและหลักสูตรของ

สถานศึกษาที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเอง

2. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการ คุณธรรมและ

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถปฏิบัติตัว

เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการ

ดำเนินชีวิตได้

5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต

1. ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต

2. ร้อยละของชุมชนที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่พร้อมใน

การจัดและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต

6. องค์กรสามารถบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการจัดการ

ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. สถานศึกษามีการพัฒนา"ฐานความรู้"ขององค์กร

3. ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้อันเป็นผลเนื่องมาจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

   

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

7. องค์กรสามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา

1.ร้อยละของจำนวนกิจกรรมและหลักสูตรของ

สถานศึกษาที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเอง

2. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการ คุณธรรมและ

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถปฏิบัติตัว

เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการ

ดำเนินชีวิตได้

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัด

                 กระบวนการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่  5  การขยายพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย (อัธยาศัย)

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา (ประกันคุณภาพ )เข้าชม : 178
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา เลขที่ 26 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150    โทร  0-74376-497
http://sk.nfe.go.th/thepa facebook : สกร.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา youtube : สกร.อำเภอเทพา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05