[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา


@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา

ที่อยู่ : อาคารเลขที่ 26  ถนนเทพา - ลำไพล  ตำบลเทพา  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90150

เบอร์โทรศัพท์ : 074-3764987              เบอร์โทรสาร : 074-3764987  

E-mail ติดต่อ :  thephanfe@hotmail.com

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

                   สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   

                             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 @ ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ตามประกาศ ณวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้สร้างอาคารบริเวณถนนเทพา - ลำไพล ซึ่งได้ใช้เป็นอาคารของห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพาและอาคารสำนักงาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้สร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเทพาแยกออกจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเปลี่ยนชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเทพามาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีชื่อย่อ กศน.เทพา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา มีพื้นที่รับผิดชอบ  7 ตำบล ดังนี้

สภาพของชุมชน : อำเภอเทพา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่ว่าการอำเภอเทพาตั้งอยู่ที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสงขลา 73 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,056 กิโลเมตร มีเส้นทางรถไฟผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ
             อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลหลวง(อ่าวไทย)
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองจิก และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
             ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ : อำเภอเทพา ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเป็นฤดู แต่อากาศไม่ร้อนจัดเนื่องจากอิทธิพลของลมทะเล มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (ในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม) และฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม)

 

 

สภาพเศรษฐกิจ  : ด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่การทำสวนยาง การทำสวนผลไม้ นาข้าว พื้นที่เกษตรเชิงอนุรักษ์ ซึ่งพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งที่ติดกับอ่าวไทย พื้นที่เกษตรเชิงอนุรักษ์นี้ จะรวมพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์และเขตพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ชาวประมงขนาดเล็กในบริเวณหมู่บ้านชาวทะเลและเป็นหมู่บ้านยากจน เกณฑ์เฉลี่ย จปฐ. ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น พาณิชยกรรมส่วนใหญ่เป็นการค้าขายแบบปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค และผลิตผลทางการเกษตร

สภาพทางสังคม  :  ประชากรศาสนาพุทธ 40% โดยประมาณ และนับถือศาสนาอิสลาม 60%โดยประมาณ มีสถานที่ศึกษาในเขตอำเภอทั้งหมด 49 โรง แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา มี โรง และระดับประถมศึกษา 47 โรง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน แห่ง

@ ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

         ระยะเวลา

       ดำรงตำแหน่ง

    1

นางสาวอังคณา  อุ่นจิตต์

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2537 - 2546

    2

นายหลบ  สุวรรณ

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2546 - 2547

    3

นายวิเชียร  โชติช่วง

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2547 - 2550

    4

นายสนิท  ตั้นซ้าย

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2550 - 2552

    5

นายศิริพงค์  บัวแดง

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2552 - 2553

    6

นายดนลาเต๊ะ  อิแอ

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2553 - 2554

    7

นางเบญจมาศ  มเหสักขกุล

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2554 - 2555

    8

นางขนิษฐา  มะลิสุวรรณ 

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2555 - 2558

    9

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2558 - 2565

   10

นางสาวพัชรี  ไชยโรจน์

 ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทพา

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

 

 @จำนวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน)

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวน

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวมจำนวน

ข้าราชการครู

-

8

-

-

8

พนักงานราชการ (ครูอาสาฯ)

-

17

3

-

20

พนักงานราชการ(ครู กศน.ตำบล)

-

1

1

-

1

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

-

-

-

-

-

ครูการศึกษาพิเศษ (ครูสอนเด็กเร่ร่อนและครูสอนคนพิการ)

-

1

-

-

1

ครูประจำกลุ่ม

-

-

-

-

-

บรรณารักษ์

-

1

-

-

1

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

-

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

1

-

-

-

1

รวมจำนวน

1

28

4

-

32

อัตลักษณ์สถานศึกษา

“ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

เอกลักษณ์สถานศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัยเด่น

 ปรัชญาสถานศึกษา

          วิสัยทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจการเรียนรู้  คู่คุณธรรม

 วิสัยทัศน์สถานศึกษา

          ประชาชนอำเภอเทพ  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 พันธกิจ    

๑. จัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียนตามความต้องการและความจำเป็น

๒. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้ และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

๕. พัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 เป้าประสงค์

          เพื่อให้ประชาชนในอำเภอเมืองสงขลา  ได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมเสมอภาค  และต่อเนื่องบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 เป้าหมาย

๑. เป้าหมายด้านการยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา

                   เป็นการยกระดับการศึกษาพื้นฐานให้กับประชาชนวัยแรงงาน และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะได้รับการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้

          ๑.๑ เป้าหมายระดับบุคคล

                   ๑) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน ๒,๒๘๔,๐๐๐ คน โดยจำแนกเป็น

                             ๑.๑ ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี จำนวน ๑,๑๒๑,๐๐๐ คน ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

                             ๑.๒ ประชากรวัยแรงงานอายุ ๔๐-๕๙ ปี ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)

                   ๒) ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ คน ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และได้รับการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

                   ๓) ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ เด็กจากครอบครัวที่

ยากจน สตรี เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขัง ประชากรพื้นที่บริเวณชายแดน ประชากรในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้พิการ ผู้ไม่รู้หนังสือ และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน ๙๔,๐๐๐ คน รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ได้รับบริการการศึกษานอกระบบที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน

                   ๔) ประชากรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน

          ๑.๒ เป้าหมายระดับครัวเรือน

                   ครัวเรือนไม่ต่ำกว่า ๙๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ได้รับบริการการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างน้อย ๑ กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษานอกระบบ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา  มีดังนี้

                             ๑. การศึกษานอกระบบ

                                      ๑.๑ การส่งเสริมการรู้หนังสือ

                                      ๑.๒ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                                      ๑.๓ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                                      ๑.๔ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                                      ๑.๕ การพัฒนาอาสาสมัคร กศน.

                                       ๑.๖ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                      ๑.๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

                                      ๑.๘ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กด้อยโอกาส

                                      ๑.๙  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                - ระดับประถมศึกษา

                                                - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                      ๑.๑๐ การเทียบระดับการศึกษา

                                                - ระดับประถมศึกษา

                                                - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                             ๒. การจัดศึกษาตามอัธยาศัย

พื้นที่รับผิดชอบ

                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ ตำบล ดังนี้

 

 

 ข้อมูลตำบลและสภาพพื้นที่

          อำเภอเมืองสงขลามีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๘๙.๒๖๙ ตร.กม. แบ่งเป็น ๖ ตำบล ดังนี้

ที่

ตำบล

พื้นที่

(ตร.กม.)

สภาพพื้นที่

จำนวนประชากร (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

พะวง

๔๐.๓๔

เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขา

๑๑,๔๕๖

๑๑,๙๑๐

 

เกาะยอ

๑๕.๐๐

เป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเลสาบสงขลา

๒,๑๒๓

๒,๓๓๖

 

เกาะแต้ว

๒๘.๓๘

เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบดอน

๕,๑๘๑

๕,๔๕๐

 

เขารูปช้าง

๒๑.๖๘

เป็นพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม

๑๘,๐๓๘

๒๐,๓๘๓

 

บ่อยาง

๙.๒๗

เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล

๓๖,๐๗๕

๒๘,๙๖๓

 

ทุ่งหวัง

๕๘.๒๕

เป็นที่ราบลุ่ม

๔,๗๐๕

๕,๑๖๓

 

 

รวมทั้งสิ้น

๑๘๙.๒๖๙

 

๗๗,๕๗๘

๗๔,๒๐๕

 


การบริหารจัดการศึกษา

กศน.อำเภอเมืองสงขลา บริหารจัดการการศึกษาโดยยึดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2545 มาตรา 9 (3) ให้มีการdกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 47 กำหนดไว้ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทุกระดับ อันประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และ ในมาตรา 48 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กศน.อำเภอเมืองสงขลา จึงได้กำหนดการบริหารงานให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ ของสถานศึกษาในสังกัด กศน. 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

 

1. งานบริหารสถานศึกษาตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา

งานที่ 1 ชื่อ งานบริหารกิจการสถานศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ( .1-8 )

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ( .1-7)

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ( .1-2 / .4-5 )

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ( .1-2 )

งานที่ 2 ชื่อ งานบริหารบุคคล

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ( . 2-4 )

งานที่ 3 ชื่อ งานบริหารงบประมาณ

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ( .1-5)

งานที่ 4 ชื่อ งานบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ( .1-5)

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ( .1-2 )

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ( .1-2 )

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ( .1-2 )

2. งานโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

กลุ่มงานที่ 1 ชื่อ กลุ่มงานอำนวยการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ( .1-5)

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ( .1-2 )

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ( .1-2 )

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ( .1-2

กลุ่มงานที่ 2 ชื่อ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ( .1-8 )

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ( .1-7)

กลุ่มงานที่ 3 ชื่อ กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ( .1 – 2 )

 

นโยบายสถานศึกษา

1. มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมสนับสนุน การนำเทคโนโลยีสนสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมสนับสนุน ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียน ผู้รับบริการมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

5. เร่งรัดพัฒนาข้าราชการครู ครู กศนและสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย  ส่งเสริมให้การดำเนินงานของสถานศึกษาได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นบริการด้านการศึกษา

1. ให้ประชากรวัยแรงงาน ในอำเภอเมืองสงขลา ได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ

2. ให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างทั่วถึงและหลากหลาย

3. ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning)

1. พัฒนา กศนตำบล ให้มีความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ให้มีศักยภาพในการบริการการศึกษาตลอดชีวิต อย่างหลากหลายบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียนเข้าชม : 4874
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา เลขที่ 26 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150    โทร  0-74376-497
http://sk.nfe.go.th/thepa facebook : สกร.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา youtube : สกร.อำเภอเทพา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05