[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ
     อาณาเขตตำบลสนามชัย ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดีหลวง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกระดังงา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองรี  ซึ่งมีจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพังกก ซึ่งมี นายจริญ  วงศ์มณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสนามชัย ซึ่งมี นายทิพย์มงคล  ขุยไชย เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสนามชัยระวาง ซึ่งมี นายบรรจง  แก้วแสงอ่อน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนเค็ด ซึ่งมี นายยงยุทธ  อิสโร เป็นผู้ใหญ่ บ้าน และ หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ซึ่งมีเนื้อที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 5500 ไร่
สภาพทางเศรษฐกิจ พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 80% รับจ้าง 10% และอื่น ๆ 10% 
หน่วยธุรกิจในเขตตำบลสนามชัย มีสถานีน้ำมันเชื้อเพิง 2 แห่ง ตลาดสินค้าพื้นเมือง 1 แห่ง 
สภาพทางสังคม การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง วัด 5 แห่ง รพ.สต. 1 แห่ง (ม.5) ส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสนามชัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 22 คน พื้นที่ทั้งหมด 5500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 3957 ไร่ พื้นที่ประมง 60 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 228 ไร่ และที่สาธารณะ 1202 ไร่ 

เข้าชม : 571
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสนามชัย
ถนนเขาแดง - ระโนด  ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074-205123, 087-3956914
โทรสาร  074-205123 
su_dararat2517@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05