[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลสนามชัย ได้จัดผลงานออกเป็น 7 สาขา ได้แก่สาขาเกษตรและการทำมาหากิน สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาแพทย์แผยไทยและสมุนไพร สาขาศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม สาขากีฬา และสาขาการละเล่นพื้นบ้าน สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี สาขาศิลปะหัตถกรรมและสิ่งทอ รวมทั้งสิ้น 19 ราย 
1.สาขาเกษตรกรรมและการทำมาหากิน จำนวน 3 คน คือ
   1. นางสาวกานดา  กาลวงศ์ องค์ความรู้ ปลูกผักสวนครัว
   2. นางพรรัตน์  แก้วแสงอ่อน องค์ความรู้ นำเศษวัสดุเหลือใช้มาเพาะเห็ด
   3. นายไข่ ประทุมวัลย์ องค์ความรู้ การทำไร่นาสวนผสม
2.สาขาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 1 คน 
   1. นางสมใจ  พร้อมมูล  องค์ความรู้  ทำขนมโบราณ (เชื่อมจาวตาล)
3.สาขาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จำนวน 2 คน 
   1. นายเนียม  ประทุมวัลย์  องค์ความรู้ ใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
   2. นางสาวถนอม  ไพรัช  องค์ความรู้ ใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
4.สาขาศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม จำนวน 3 คน
   1. นายดวน  จันทร์ประทุม  องค์ความรู้ เป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ
   2. นายธีรศักดิ์  ศรีสุข  องค์ความรู้ เป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ
   3. นายสายัญห์  พันธ์ุมณี องค์ความรู้ เป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ
5.สาขากีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 1 คน
   1. นางดวง  ขำพล  องค์ความรู้ ร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงเรือ
6.สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี  จำนวน 2 คน
   1. นายประสิทธิ์  เสนประดิษฐ์  องค์ความรู้ เล่นดนตรีในคณะกลองยาว
   2. นายเอกชัย  แช่มช้อย  องค์ความรู้ เป่าปี่พาทย์ในงานพิธีต่างๆ 
7.สาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ จำนวน 7 คน
   1. นายกริ่ม  ทองด้วง องค์ความรู้ ทำสุ่มจับปลา
   2. นางบุญเรือง  เสนประดิษฐ์  องค์ความรู้  จักสานใบตาลในรูปแบบต่างๆ
   3. นายสมมารถ  แก้วประดิษฐ์  องค์ความรู้ ทำไซในการดักปลา
   4. นายอิทธิพล  ประการกิจ  องค์ความรู้ ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้
   5. นางเพื่อม  พรหมศิลา  องค์ความรู้ ทำฝาชีจากใบตาล
   6. นายโรจน์  ประนอม  องค์ความรู้ ทำกรงไก่
   7. นางผ่อง  บัวแก้ว  องค์ความรู้ จักสานเสื่อกระจูด
   

เข้าชม : 677
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสนามชัย
ถนนเขาแดง - ระโนด  ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074-205123, 087-3956914
โทรสาร  074-205123 
su_dararat2517@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05