รายงานการประชุมปี 2567

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2566

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2566 วันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 วันที่่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 วันที่่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2565

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 วันที่่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 วันที่่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2565 วันที่่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสทิงพระ
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565 วันที่่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทวี
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 วันที่่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลนาหม่อม (วัดป่ากอสุวรรณาราม) อำเภอนาหม่อม
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 วันที่่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอระโนด
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมแกล้วทนงค์ ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Google meet
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลารายงานการประชุมปี 2564

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 / 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด้วยระบบ Google meet


รายงานการประชุมปี 2563

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 โดยการใช้ Video Conference (ZOOM Meeting)
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2562

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ บ้านสวนพรนับพัน ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กศน.อำเภอเมืองสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 / 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8 / 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2561

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา