[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี
จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะความรู้วิชาการ ด้านกระบวนการเรียนรู้ สู่นักศึกษา กศน.

ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


ศูนย์ กศน. อำเภอนาทวี จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะความรู้วิชาการ ด้านกระบวนการเรียนรู้ สู่นักศึกษา กศน. หลักสูตร ฯ  2551  ภาคเรียนที่ 1/2556ศูนย์ กศน. อำเภอนาทวี นำโดย นายวิเชียร  โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะความรู้วิชาการ ด้านกระบวนการเรียนรู้
สู่นักศึกษา กศน. หลักสูตร ฯ  2551  ภาคเรียนที่ 1/2556   ตามแผนงาน : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานย่อย : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                         มีนักศึกษาจำนวนทั้งหมดจำนวน  475  คน  โดยแยกเป็น
                                             ประถม  35     คน
                                             ม.ต้น     209   คน
                                             ม.ปลาย  231   คน

โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
     - แนะนำการจัดกิจกรรมโครงการ / สถานศึกษา / แหล่งเรียนรู้ / บุคลากร กศน.นาทวี
       (อ.พรทิพย์  ราชสุวรรณ  และคณะ)
     - พิธีเปิดโครงการ / บรรยายพิเศษ
       (นายวิเชียร  โชติช่วง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี)
     - กิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะวิชาการความรู้สู่รั้วบ้าน กศน.นาทวี
       (อ.สุจินดา  เย็บและ  และคณะ)
     - บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หลัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
            พื้นฐาน พุทธศักราช  2551
             - โครงสร้างหลักสูตร
             - วิธีการเรียน
             - เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
        (อ.อุทัยทิพย์  บุญชุม ,อ.รัตนากรณ์  สุวรรณศรี  และคณะ)
     - บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
       การทำโครงการ ,การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
       (อ.รจนา  ดูอามัน ,อ.จารุวรรณ  นกแก้ว  และคณะ)
     - กิจกรรม “สุขภาพของฉัน สำคัญอย่างไรกับการเรียน กศน.”
       (อ.สุนิตย์  ไชยถาวร ,อ.สุนี  วิชัย)
    
     - ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
       แล้วดำเนินการ
     - ทำสัญญาการเรียน วางแผนการเรียนรู้ วิธีเรียน กศน. รูปแบบต่าง ๆ พร้อมมอบหมายให้ทำต่อเนื่อง
       (อ.สุจินดา  เย็บและ  และคณะ)
     - นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ และสรุปผลการจัดกิจกรรม
       (คณะครู , นักศึกษา)
     - พิธีปิดโครงการ
       (นายวิเชียร  โชติช่วง  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี)

วันที่ 29  พฤษภาคม  2556
ณ   ศาลาอเนกประสงค์ กศน.อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา


เข้าชม : 7214


ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี 5 อันดับล่าสุด

      เปิดหลักสูตรกลุ่มสนใจ การย้อมผ้า และให้บริการย้อมผ้าดำแก่ประชาชนฟรี 19 / ต.ค. / 2559
      ร่วมต้อนรับคณะรองเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ และชมรมเครือข่ายอิสลามประจำรัฐเคดาร์ 13 / ต.ค. / 2559
      ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอ ทุ่งสง 13 / ต.ค. / 2559
      จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้รถมินิโมบายเคลื่อนที่ 13 / ต.ค. / 2559
      จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้รถมินิโมบายเคลื่อนที่ 6 / ต.ค. / 2559


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05