งานการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มวันที่ปรับปรุง
1 เดินทางไปราชการ610417
2 เบิกเงินค่าสาธารณูปโภค610227
3 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ610227
4 เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา610227
5 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรต่อเนื่อง610417
6 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมประชาชน610417
7 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม610227
8 เบิกเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา610227
9 เบิกเงินครูประจำกลุ่ม610227
10 สัญญายืมเงิน610227


งานบุคลากร

test2