รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และ สงป.302 ของ สนง.กศน.


รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302
และรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
* ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน.ทุกจังหวัด / กทม.   ดาวน์โหลดเอกสาร
* ประจำเดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม) รายงานไตรมาส 1
* ประจำเดือนมกราคม
* ประจำเดือนกุมภาพันธ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้   ดาวน์โหลดเอกสาร
* ประจำเดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม) รายงานไตรมาส 1
* ประจำเดือนมกราคม
* ประจำเดือนกุมภาพันธ์