รวมดาวน์โหลดเอกสาร


หลักเกณฑ์การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565
แบบฟอร์มเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 4
แบบฟอร์มเบิกจ่ายงบอุดหนุน
ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
ไฟล์แนบหนังสือ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ๒๕๖๐
ไฟล์แนบหนังสือ เรื่อง การกู้ยืมเงิน
ไฟล์แนบหนังสือ เรื่อง โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์
ไฟล์แนบหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ
ไฟล์แนบหนังสือ เรื่อง สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย
ไฟล์แนบหนังสือ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2560
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ(1 เมษายน 2560)
แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์เรียนรู้
สิ่งที่ส่งมาด้วย การแข่งขันฟุตซอล “มหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. ๕ จังหวัดชายแดนใต้
คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอความร่วมมือเสนอรายนามบุคคลดีเด่นฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษา ที่จัดและหรือสนัยสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
การคัดเลือกบุคลากรฯ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559
โครงการ หลักสูตร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 590725 (เอาตามของใหม่หมดน่ะครับ)
รายงานการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 59
ไฟล์เอกสาร ประกอบเรื่องศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่ ศธ๐๒๑๐.๗๒/ว๑๓๒๐ ประชาสัมพีนธ์หลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้ฯ
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป."ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หลักการดำเนินงาน กศน.ตำบล เศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านสถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบล ที่ได้รายงานจังหวัด ณ วันที่ 18 เม.ย. 59 (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)
สงขลา แนวทางการดำเนินงานหลักสูตร 51 ปรับปรุง
ศธ๐๒๑๐.๗๒/ว ๗๘๘ คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 59
ศธ๐๒๑๐.๗๒/ว๗๖๙ คู่มือการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก
ประเมินคัดเลือกบุคลากรฯ 59
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯ
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาาลา ประจำปี ๒๕๕๗
ไฟล์แบบประเมิน 59
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ๒๒ ธ.ค ๒๕๕๘
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง เรื่อง การแต่งตั้งครูประจำกลุ่มฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 51
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง เชิญรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุด
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา กศน.
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง การกรอกข้อมูลรายบุคคลครอบครัวและประวัติการศึกษาฯ
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง การคัดเลือกบุคลากร ฯ ดีเด่น
ไฟล์แนบหนังสือเรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบาย 59
เอกสารประกอบเรื่องภัยพิบัติ
แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)
บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบหนังสือราชการเรื่อง การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงานฯ ดีเด่นประจำปี 2558 58-07-08
ไฟล์แนบหนังสือราชการเรื่อง ขอส่งเอกสารกระจายข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันฯ ในจังหวัดชายแดนใต้ 58-06-29
ไฟล์แนบหนังสือราชการเรื่อง ยาเสพติด 58-06-25 17.40
หนังสือเรื่อง โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ผ่านเว็บไซต์58/04/21
หนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมลดขยะมูลฝอยเพื่อขับเคลื่อน Roadmap 58/04/09
หนังสือเรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 58/03/26
หนังสือเรื่อง รายงานข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 58/03/17
หนังสือเรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปรับปรุง 58/03/17
หนังสือเรื่อง การสำรวจความต้องการเรียนต่อม.ปลาย หรือ ปวช.
หนังสือเรื่อง การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ(๑ เมษายน ๒๕๕๘)
หลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม"
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์แนบหนังสือราชการ เรื่อง การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมฯ
ทักษะการคิด (อ.สมจิต)
ประเมินภายนอก(ปรับปรุง)
แนวทางการประกัน ๘ เล่มตามกฎกระทรวง 2553
แบบประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ
แบบประเมินฯ ของข้าราชการครู
คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ DVD การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ
ตัวอย่าง กผ.01 แผนปฏิบัติการ และแผนงานย่อย
การหาคะแนน บช.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศ.พื้นฐาน (ภายใน)
แนวทางการเขียนโครงการฯ 57 ปรับปรุง 56-12-18
ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (ขีดจำกัดล่างทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)
การจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ฯ ปีประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติฯ เพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เครื่องมือประกันคุณภาพ กศน.
เกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ฯ  ประจำปีงบประมาณ 2556(ปรับปรุง 56-09-02 18.00 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกฯ  ประจำปีงบประมาณ 2556
แนวทางการดำเนินงานศูนย์ภาษาอาเซียน กศน. อำเภอ
ข้อมูลเขตการปกครองในจังหวัดสงขลา