[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 การเรียน กศน.(แบบพบกลุ่มเดิม)


              เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษา ค้นคว้า แล้วนำมาเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


ระดับการจัดศึกษา
             - ระดับประถมศึกษา
             - ระดับมัธมศึกษาตอนต้น
             - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักฐานการรับสมัคร 
             1. ใบสมัคร
             2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และสวมเสื้อสีขาวมีปก
             3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง
             4. สำเนาหนังสือแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง
             5. สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง

ระยะเวลารับสมัคร
              ภาคเรียนที่ 1            รับสมัครเดือน เมษายน   เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม
              ภาคเรียนที่ 2            รับสมัครเดือน ตุลาคม    เปิดภาคเรียน   1 พฤศจิกายน 
              
จัดกระบวนการเรียนการสอนหรือนักศึกษาต้องมาเรียน 18 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักศึกษาต้องมีเวลาจัดการรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 80 % ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง จะทำให้หมดสิทธิ์สอบ  
              เวลาเรียนแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ โดยกำหนดให้ทุกระดับ ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน หรือ 2 ปี ยกเว้น ผู้ที่มีเทียบโอนผลการเรียนสามารถจบก่อน 4 ภาคเรียน


สถานที่รับสมัคร
             - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขต (สกร.เขต) 
             - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ (สกร.อำเภอ)
             - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบล (สกร.ตำบล)

การลงทะเบียน
             1. ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวด โดยลงทะเบียน
                 ในกลุ่มหมวดพื้นฐาน 1 หมวด และกลุ่มหมวดประสบการณ์ 1 หมวด โดยยกเว้นหมวดวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน 
             2. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวดวิชา  โดยลงทะเบียนในหมวดวิชา
                 พื้นฐาน 1 หมวดและหมวดประสบการณ์ 1 หมวด
                 * ยกเว้นหมวดวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “0 “ หรือหมวดวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 หมวดวิชา  
                    ทั้งนี้ไม่นับรายหมวดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน
             3. 
การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา ต้องลงไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่นักศึกษา จะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับการเรียนได้
             4. 
การลงทะเบียนรักษาสภาพ กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาได้ ต้องลงทะเบียนย้อนหลังทุกภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 ภาคเรียนติดต่อกัน และต้องเป็นไปตามวัน เวลา วิธีการที่สถานศึกษากำหนด

การจัดกระบวนการเรียนรู้

            1. กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
            2. การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.) นักศึกษาต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 3 ชั่วโมง
            3. การทำโครงงาน  นักศึกษาต้องเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  หมวดวิชาละ 1 โครงงาน ในแต่ละภาคผู้เรียนจะต้องรวมกลุ่มกันประมาณ 5-7 คน เพื่อทำโครงงาน 1 โครงงาน ต่อ 1 หมวดวิชา  โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าจะทำโครงงานใดในหมวดวิชานั้น  วางแผนและลงมือปฏิบัติ นำเสนอความก้าวหน้าของการทำโครงงานในการพบกลุ่มเป็นระยะ ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความคิดต่อยอดเพื่อนำไปพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจนสิ้นสุดภาคเรียน
            4. การจัดการเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการพบกลุ่ม และเป็นเงื่อนไข ของการจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ เป็นกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนทำตามความสนใจความถนัด โดยเน้นการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษ /เรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งผู้เรียน จะทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคเรียนใด ภาคเรียนหนึ่งก็ได้ และสามารถทำร่วมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาอื่น โดยทำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

การเทียบโอนการศึกษา
               การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษา ทั้ง 3 รูปแบบ มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง
               
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
                1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ
                2. การเทียบความรู้และประสบการณ์
               
ขอบข่ายการเทียบโอนผลการเรียน
                1. การเทียโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ
                2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ
                3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ
                4. การเทียบโอนประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ทหารกองประจำการ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น เป็นต้น
                5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
               
การเตรียมตัวของผู้ต้องการเทียบโอนผลการเรียน
                1. จัดเตรียมเอกสารทางการศึกษา เป็นใบ ป.05  รบ. 1
                2. จัดเตรียมเอกสารการเทียบโอน ใบ สด.8 , บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุข
                3. หลักฐานอื่นๆเข้าชม : 30079
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05