[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา

 

วิสัยทัศน์

                   ประชาชนในจังหวัดสงขลาได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  มุ่งสร้างสังคมฐานความรู้ สร้างกลุ่มอาชีพชุมชน  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ     อัตลักษณ์ในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ

          ๑.   จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน  และจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๓.  สนับสนุนและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๔.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชนและส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญา องค์กรชุมชน อาสาสมัคร ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

          ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เป้าประสงค์

                         ๑.   ประชาชนในจังหวัดสงขลาได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่เหมาะสมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

                         ๒.  ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับชุมชน

                         ๓.  ประชาชนมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

                         ๔.  องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                         ๕.  หน่วยงานและสถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

                         ๖.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีองค์กรชุมชน กศน.ตำบล บ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นแหล่งเรียนรู้

                         ๗.  หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด

                         ๑.   มีการสำรวจสภาพการรู้หนังสือและความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละอำเภอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

                         ๒.  ผู้ที่ไม่รู้หนังสืออายุระหว่าง ๑๕ ๕๙ ปี เข้าเรียนการรู้หนังสือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่สำรวจได้ และผ่านการอ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าเรียน

                         ๓.  ประชากรวัยแรงงานเข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่สำรวจได้และผ่านการเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าเรียน

                         ๔.  ประชาชนเข้าเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายและจบการศึกษาวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าเรียน และสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้จบหลักสูตร และสามารถตั้งกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มอาชีพที่จบหลักสูตร

                         ๕.  ประชาชนได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายและผ่านการจบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าเรียน

                         ๖.   มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษากลุ่มประเทศอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายและจบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้ที่จบหลักสูตร

                         ๗.  ห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมได้ครบตามแผนปฏิบัติการ จัดได้ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละกิจกรรม

                         ๘.  กศน.ตำบล มีโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีโครงการริเริ่มร่วมกับชุมชนหรือเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ แต่ละโครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

                         ๙.   บ้านหนังสืออัจฉริยะ มีโครงการริเริ่มร่วมกับชุมชนหรือเครือข่าย มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม มีโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

                         ๑๐.    สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ใน ๑ ปีงบประมาณ และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้กับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

                         ๑๑.    ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ทุกกิจกรรมในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

                         ๑๒.   การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทุกโครงการ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมของแต่ละโครงการและมีผู้จบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละหลักสูตร

                         ๑๓.   การพัฒนาบุคลากรในองค์กรระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดและระดับ กศน.อำเภอ จัดทำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของแผนปฏิบัติการและมีผู้ผ่านการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการพัฒนา

                         ๑๔.   มีการนิเทศ ติดตามผล ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการนิเทศ ติดตามผล

                         ๑๕.    สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศทุกภาคเรียน มีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน

                         ๑๖.   ครู กศน. มีแผนการเรียนรู้ประจำวิชาและจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแผน

                         ๑๗.   สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสริมแก่นักศึกษาภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ต่อระดับการศึกษา ต่อภาคเรียน ในแต่ละครั้งมีผู้เข้ารับการสอนเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน

                         ๑๘.    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนและการวัดผลระดับชาติไม่น้อยกว่าระดับพอใช้

                         ๑๙.   สถานศึกษามีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่น้อยกว่า ๓ ศูนย์และแต่ละศูนย์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพภายในศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผน มีผู้จบหลักสูตรจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าเรียน

                         ๒๐.  สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ศูนย์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย

ปรับปรุง 57-01-20เข้าชม : 60293
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05