[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด (สกร.ตำบลบางเขียด) ยินดีต้อนรับ ที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.๐๘๙ - ๔๖๒๒๐๙๔ โทรสาร ๐๗๔ - ๓๓๒๔๙๓
 
                                                                                                                           อัตลักษณ์สถานศึกษา
เป็นคนดี รักการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง
เอกลักษณ์
มุ่งมั่น  สร้างโอกาสทางการศึกษา


พันธกิจ
                   ๑.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
                   ๒.  จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน
                   ๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาเพื่อมีงานทำ 
                   ๔.  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                   ๕.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 


เข้าชม : 22

เข้าชม : 468
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด     ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 074-332493
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05