[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด (สกร.ตำบลบางเขียด) ยินดีต้อนรับ ที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.๐๘๙ - ๔๖๒๒๐๙๔ โทรสาร ๐๗๔ - ๓๓๒๔๙๓
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

           ๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ และมีทักษะ    ในอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วย ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาชีพ  มีคุณลักษณะที่สำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดเชิงบวก ความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การรักษาสิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ  
      
            การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
             - ระดับการพัฒนาอาชีพเพื่อการทำมาหากิน 
             - ระดับการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม  

           แนวทางการจัดกิจกรรม  
             ๑. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเอง ตามความสนใจเรียนในอาชีพนั้น ๆ  
             ๒. สถานศึกษาจัดหา หรือพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
             ๓. ผู้สอน วิทยากร วิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ 
             ๔. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
             ๕. ประเมินผลการเรียน 
             ๖. ติดตามผลหลังจากจบหลักสูตร   กิจกรรมที่ผ่านมา 


เข้าชม : 534
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด     ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 074-332493
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05