[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ความเป็นมา

 

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก่อตั้งอาคารศูนย์การเรียนชุมชน โดยอาศัยศาลาอเนกประสงค์ ม.๔ บ้านทุ่งพอ เป็นสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาในภาคเรียนทื่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  และได้ปรับปรุงและพัฒนาเป็นห้องเรียนเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ โดยมีอาจารย์อรรณธิยา  เลาะสมาน เป็นครูผู้รับผิดชอบดูแล

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งพอได้เปลี่ยนชื่อ เป็น กศน.ตำบลทุ่งพอตามหนังสือ สำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๒/๓๒๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน.(นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล โดยมีนายอับดุลวาหะ  ขะเดหมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์ อรรธิยา  เลาะสมาน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 กศน.ตำบลทุ่งพอได้รับความอนุเคราะห์อาคารอเนกประสงค์ ตำบลทุ่งพอเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

 

ที่ตั้ง  

หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสิเหรง ตำบลทุ่งพอ  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙0210

          E-mail : Tungpoor-@hotmail.com

 

          Facebook : กศน.ตำบลทุ่งพอ

          Website : http://sk.nfe.go.th/sabayoi  เข้าชม : 2182
 
 

กศน.ตำบลทุ่งพอ
หมู่ที่ 1 บ้านโครงสิเหรง ตำบลทุ่ง  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05