[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


                                ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
                กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี  5  ด้าน คือ
                          1. ด้านเศรษฐกิจ                   -  กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
                          2. ด้านศิลปวัฒนธรรม          -  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                          3. ด้านสังคม                         -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
                          4. ด้านสิ่งแวดล้อม               -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                          5. ด้านการเมือง                    -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย


        


         


เข้าชม : 123
 
 
กศน.ตำบลสะบ้าย้อย
หมู่ที่  1  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 


 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05