[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย  


ที่ตั้ง
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง   ตำบลสะบ้าย้อย   อำเภอสะบ้าย้อย   จังหวัดสงขลา   รหัสไปรษณีย์   90210  
โทรศัพท์ 074 - 306148 โทรสาร   074 - 377037
 
ประวัติสถานศึกษา
                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ตามประกาศ ในวันที่ 23 สิงหาคม   2536 โดยได้ใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อยเป็นอาคารสำนักงาน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะบ้าย้อยเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อวันที่    4  มีนาคม  2551   โดยมีชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ    

ปรัชญา กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ชุมชน
 
วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
                  ศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับประชาชนในอำเภอสะบ้าย้อยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อเกิดสังคมฐานความรู้ มีอาชีพอย่างยั่งยืนและการเป็นอยู่อย่างพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน
 
พันธกิจ
                1. ส่งเสริมการเรียนรู้   ยกระดับการศึกษาให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับการศึกษาตามความต้องการและจำเป็นอย่างทั่วถึง
                2. ส่งเสริมชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าจากสื่อกิจกรรมที่หลาก       หลายตามความต้องการอย่างเหมาะสม
                3. ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                4. ส่งเสริม  สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
                5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
อัตลักษณ์
มีน้ำใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง
 
เอกลักษณ์
สามัคคี มีวิถีพอเพียง
 
คำขวัญ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
จริงใจ ใฝ่รู้ สู้งาน ประสาน สามัคคี
 
คำขวัญอำเภอสะบ้าย้อย
ยางพันธุ์ดี มีร้อยภู ดูร้อยถ้ำ ฉ่ำน้ำไหล ลิกไนต์ดี สามัคคีเป็นเลิศเข้าชม : 1260
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์  0-7430-6148, โทรสาร 0-7437-3037
E-mail : sabayoi_nfe@hotmail.com
facebook : กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05