[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 

  

  

29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเทคโนโลยีอาวกาศในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560
โครงการอบรมเทคโนโลยีอาวกาศในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560
29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560
29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการ 5 ประสานสือบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตำบลวัดสน
ประชุมโครงการ 5 ประสานสือบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตำบลวัดสน
29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการ 5 ประสานสือบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตำบลบ้านขาว
ประชุมโครงการ 5 ประสานสือบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตำบลบ้านขาว
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการสอบวัดผลปลายภาควิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
นิเทศการสอบวัดผลปลายภาควิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)
15 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมหัวหน้ส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตาม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมประชุมหัวหน้ส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตาม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดสงขลา
13 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน กศน.สัญจร ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
ประชุมประจำเดือน กศน.สัญจร ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับนโยบาย กศน. ปีงบประมาณ 2560
ประชุมรับนโยบาย กศน. ปีงบประมาณ 2560
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู กศน.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู กศน.
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ประสพภับน้ำท่วม
เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ประสพภับน้ำท่วม
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9 และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9 และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ 59
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ 59
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล \"มหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต.๕ จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล \"มหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต.๕ จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
24 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการความมีส่วนร่วม หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน ในวิชาการย้อมผ้าดำเพื่อประชาชน ในวันที่ 24 กุมภาพันธื 2560
โครงการความมีส่วนร่วม หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน ในวิชาการย้อมผ้าดำเพื่อประชาชน ในวันที่ 24 กุมภาพันธื 2560
24 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำส่งของสนับสนุนและของขวัญ เพื่อบริจาคในการจัดงานคนพิการสากล ปี 2560
นำส่งของสนับสนุนและของขวัญ เพื่อบริจาคในการจัดงานคนพิการสากล ปี 2560
24 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้าง หมุ่บ้าน/ชุมชยมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา ของ ศอ.ปส.จ.สงขลา
การอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้าง หมุ่บ้าน/ชุมชยมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา ของ ศอ.ปส.จ.สงขลา
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
20 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำวีดีทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip Video) วิชาภาษาไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำวีดีทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip Video) วิชาภาษาไทย
20 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"มหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต.๕ จังหวัดชายแดนใต้ ๒๕๖๐\" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
\"มหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต.๕ จังหวัดชายแดนใต้ ๒๕๖๐\"ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05