[x] Ľ‘īňĻť“ĶŤ“ßĻ’ť
 
 

 ņ“ĺ∑—Ť«šĽŠŇ–ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ∑’Ť ”§—≠

 

1.   ņ“ĺ∑—Ť«šĽ

          1.1  ∑’ŤĶ—ťß

                   °»Ļ. Ķ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤ  Õ”ŗņÕĻ“∑«’  ®—ßň«—ī ßĘŇ“  Ķ—ťßÕ¬ŔŤ∑“ßĶÕĻ„ĶťĘÕßÕ”ŗņÕĻ“∑«’  ňŤ“ß®“°∑’Ť«Ť“°“√Õ”ŗņÕĻ“∑«’   °‘‚ŇŗŃĶ√  Ń’∂ĻĻ “¬Ļ“∑«’  Ľ√–°Õļ  Ń’Õ“≥“ŗĘĶĶ‘īĶŤÕ°—ļĺ◊ťĻ∑’Ť„°Ňťŗ§’¬ßī—ßĻ’ť

          ∑‘»ŗňĻ◊Õ  Ķ‘īĶŤÕ°—ļŗĘĶĶ”ļŇĻ“∑«’  Õ”ŗņÕĻ“∑«’ ®—ßň«—ī ßĘŇ“ ‚ī¬Ń’ŠĻ«ŗĘĶŗ√‘ŤŃĶťĻ®“°ļť“Ļ∑Ť“Ľ“Ļ  ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī PH 866425  šĽ∑“ß∑‘»Ķ–«—ĻÕÕ°Ķ“ŃŠĻ«ļť“Ļ§Ŕ‚ĶĻ∂÷ßļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—īPH885424   √«Ń√–¬–∑“ßīť“Ļ∑‘»ŗňĻ◊ÕĽ√–Ń“≥   2 °‘‚ŇŗŃĶ√

          ∑‘»„Ķť   Ķ‘īĶŤÕ°—ļŗĘĶĶ”ļŇ –∑ťÕĻ  Õ”ŗņÕĻ“∑«’ ®—ßň«—ī ßĘŇ“ ‚ī¬Ń’ŠĻ«ŗĘĶ  ŗ√‘ŤŃ®“°ļť“ĻĽŇ“¬√” ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 953378  šĽ∑“ß∑‘»Ķ–«—ĻĶ°ŗ©’¬ß„Ķť  Ķ“Ń∂ĻĻ “¬ĺÕļ‘ī∂÷ßļť“Ļň—«§«Ļ  ĶŤÕšĽĶ“Ń∂ĻĻ “¬„ĻňŃŔŤļť“ĻĶ√ßšĽĶ“Ń ∑ōŤßĻ“  ∂÷ßļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 867353 √«Ń√–¬–∑“ßīť“Ļ∑‘»„ĶťĽ√–Ń“≥    9 °‘‚ŇŗŃĶ√

          ∑‘»Ķ–«—ĻÕÕ°  Ķ‘īĶŤÕ°—ļŗĘĶĶ”ļŇĻ“∑«’ Õ”ŗņÕĻ“∑«’ ®—ßň«—ī ßĘŇ“  ‚ī¬Ń’ŠĻ«ŗĘĶŗ√‘ŤŃĶťĻ∑’Ť§ŇÕßļť“Ļ§Ŕ‚ĶĻ ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 885424  šĽĶ“ŃŠĻ«§ŇÕß∂÷ߧŇÕßĺ√ōň«ť“  Ęť“ѧŇÕßĺ√ōň«ť“ ∂÷ßļť“Ļ√ŤÕßļ“ߊ°ť«  ļť“ĻĽŇ“¬√” ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 953378 √«Ń√–¬–∑“ßīť“Ļ∑‘»Ķ–«—ĻÕÕ°Ľ√–Ń“≥ 6.5 °‘‚ŇŗŃĶ√

          ∑‘»Ķ–«—ĻĶ°   Ķ‘īĶŤÕ°—ļŗĘĶĶ”ļŇĽŇ—°ňĻŔ Õ”ŗņÕĻ“∑«’ ®—ßň«—ī ßĘŇ“ ‚ī¬Ń’ŠĻ«ŗĘĶ ŗ√‘ŤŃ®“°ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 867353 šĽ∑“ß∑‘»ŗňĻ◊ÕĶ“ŃŠĻ«§ŇÕßĻ“∑«’∂÷ß∂ĻĻ “¬ļť“Ļ∑ōŤßĘŤ“  ļť“ĻŗŇ’¬ļ šĽĶ“ŃŠĻ«°÷Ťß°Ň“ß∂ĻĻ∂÷ߧŇÕßĻ“∑«’ šĽĶ“Ń°÷Ťß°Ň“ߧŇÕßĻ“∑«’∂÷ßļť“ĻĽŤ“°—Ļ ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 867388  šĽĶ“Ń∂ĻĻ “¬ļť“Ļ∑ōŤßīō°   “ŃŠ¬°ļť“ĻĽŇ—°ňĻŔ  ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 860392 šĽĶ“Ń∑’Ť√“ļľŤ“Ļ∑ōŤßĻ“∂÷ßļť“Ļ∑Ť“Ľ“Ļ  ļ√‘ŗ«≥ĺ‘°—ī P H 866425   √«Ń√–¬–∑“ßīť“Ļ   ∑‘»Ķ–«—ĻĶ° Ľ√–Ń“≥  8  °‘‚ŇŗŃĶ√ 

 a

 1.2  ŗĻ◊ťÕ∑’Ť

          ĺ◊ťĻ∑’Ť  ®”Ļ«Ļ  Ű  š√Ť

1.3  ņŔŃ‘Ľ√–ŗ∑»

           ņ“劫īŇťÕŃ∑—Ť«šĽŗĽÁĻ∑’Ť√“ļŇōŤŃŠŃŤĻť”  ŗňŃ“–Š°Ť°“√∑”ŗ°…Ķ√°√√Ń  ę÷ŤßŃ’ĺ◊ťĻ∑’ŤĽ√–Ń“≥  30 %  ŗĽÁĻņŔŗĘ“ŗĶ’ť¬  ś  Ň—ļ°—Ļ

1.4  ®”Ļ«ĻňŃŔŤļť“Ļ

Ń’ňŃŔŤļť“Ļ„ĻŗĘĶ°“√√—ļľ‘ī™Õļ   ®”Ļ«Ļ  9 ňŃŔŤļť“Ļ  šīťŠ°Ť

ňŃŔŤ∑’Ť  1 ļť“Ļ∑Ť“Ľ√–īŔŤ

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   3,500  š√Ť   

Ļ“¬ĺ‘Ő“Ň        Š°ť«ĺ‘ļŔҬž

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

ňŃŔŤ∑’Ť 2  ļť“Ļī—ßňŃŔŗňĻ◊Õ

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   3,800  š√Ť   

Ļ“¬ī”√ߧž        ’∑Õß

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

ňŃŔŤ∑’Ť  3 ļť“Ļī—ßňŃŔ„Ķť

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   4,300  š√Ť

Ļ“¬ŗ √‘Ń»—°ī‘ž    Ę«—≠ŗÕ’¬ī         

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ      

ňŃŔŤ∑’Ť  4 ļť“ĻĺÕļ‘ī„Ķť

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   4,000  š√Ť

Ļ“¬ŗ©«’¬ß        Ę«—≠∑Õß

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

ňŃŔŤ∑’Ť  5 ļť“ĻĽŇ—°ľÕŃ

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   2,600  š√Ť  

Ļ“¬ ňņ“ĺ      ň«—ßŗŇÍ“–

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ    

ňŃŔŤ∑’Ť  6 ļť“Ļ‚§°Š§

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   3,000  š√Ť 

Ļ“¬ň«—ĻÕōŗ ÁĻ    Š  –ŗňĶō

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ 

ňŃŔŤ∑’Ť  7 ļť“ĻĽŤ“°—Ļ

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   1,800  š√Ť

Ļ“¬°√‘¬“         ‘Ļ“

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ     

ňŃŔŤ∑’Ť  8 ļť“Ļ∑ōŤßĘŤ“

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   4,000  š√Ť

Ļ“¬«‘™‘Ķ          ļ—«§ß

°”Ļ—Ļ

ňŃŔŤ∑’Ť  9 ļť“ĻĺÕļ‘īŗňĻ◊Õ

Ń’ĺ◊ťĻ∑’Ť   4,000  š√Ť 

Ļ“¬ŗĘ’¬Ļ         ļō≠ ō«√√≥

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ


1.5 
 Ľ√–™“°√

          Ń’Ľ√–™“°√∑—ťß ‘ťĻ    5,367  §Ļ     Š¬°ŗĽÁĻ™“¬  2,885  §Ļ  ň≠‘ß   2,482   §Ļ  ®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ∑—ťß ‘ťĻ 1,636 §Ļ

 

ňŃŔŤ∑’Ť

™◊ŤÕňŃŔŤļť“Ļ

®”Ļ«Ļ

®”Ļ«ĻĽ√–™“°√

ĺō∑ł

Õ‘ Ň“Ń

  §√—«ŗ√◊ÕĻ

™“¬

ň≠‘ß

√«Ń

%

%

1

ļť“Ļ∑Ť“Ľ√–īŔŤ

228

362

348

701

57

43

2

ļť“Ļī—ßňŃŔŗňĻ◊Õ

464

713

290

1,003

97

3

3

ļť“Ļī—ßňŃŔ„Ķť

187

302

298

600

74

26

4

ļť“ĻĺÕļ‘ī„Ķť

162

279

276

555

100

-

5

ļť“ĻĽŇ—°ľÕŃ

136

302

321

623

2

98

6

ļť“Ļ‚§°Š§

130

318

317

635

-

100

7

ļť“ĻĽŤ“°—Ļ

71

141

156

297

-

100

8

ļť“Ļ∑ōŤßĘŤ“

181

331

342

673

100

-

9

ļť“ĻĺÕļ‘īŗňĻ◊Õ

77

137

134

271

100

-

√«Ń

1,636

2,885

2,482

5,367

58.18

41.82

 

 

Õ—Ķ√“°“√ŗĺ‘ŤŃĘÕ߼√–™“°√ √ťÕ¬Ň–  8.29 ĶŤÕĽ’

Ń’§«“ŃňĻ“ŠĻŤĻŗ©Ň’Ť¬   108 §Ļ/Ķ“√“ß°‘‚ŇŗŃĶ√  (ĘťÕŃŔŇ    ŗŃ…“¬Ļ 2555)

 

2.   ņ“ĺŗ»√…į°‘®

      2.1  Õ“™’ĺ

„ĻŗĘĶÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤĽ√–™“°√ Ť«Ļ„ň≠ŤĽ√–°ÕļÕ“™’ĺ∑“ßīť“Ļ°“√ŗ°…Ķ√  šīťŠ°Ť  °“√∑” «Ļ¬“ßĺ“√“ŠŇ–°“√∑” «ĻľŇšŃť Ęť“«š√ŤŠŇ–ĺ◊™ľ—°  ‚ī¬ “Ń“√∂®”ŠĻ°šīťī—ßĻ’ť 

 

Õ“™’ĺ

®”Ļ«Ļŗ°…Ķ√

ĘĻ“īĺ◊ťĻ∑’Ť

ľŇľŇ‘Ķŗ©Ň’Ť¬

ĽŇŔ°Ęť“«Ļ“Ľ’ 

29 §√—«ŗ√◊ÕĻ

114 š√Ť

 

¬“ßĺ“√“

526 §√—«ŗ√◊ÕĻ

12,838 š√Ť

375 °°./š√Ť

ŇÕß°Õß

387 §√—«ŗ√◊ÕĻ

1,190 š√Ť

1,250 °°./š√Ť

∑ōŗ√’¬Ļ

263 §√—«ŗ√◊ÕĻ

563 š√Ť

1,050 °°./š√Ť

їߧōī

186 §√—«ŗ√◊ÕĻ

325 š√Ť

1,250 °°./š√Ť

ŗß“–

204 §√—«ŗ√◊ÕĻ

260 š√Ť

1,500 °°./š√Ť

∑’ŤŃ“ :  ”Ļ—°ß“Ļŗ°…Ķ√Õ”ŗņÕĻ“∑«’

      2.2  ňĻŤ«¬łō√°‘®„ĻŗĘĶĶ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤ

Ľ√–ŗņ∑łō√°‘®

®”Ļ«ĻŠňŤß

‚√ߊ√Ń

-

Ľ—ÍŃĻť”Ń—ĻŠŇ–°Í“ę

1

‚√ßß“ĻÕōĶ “ň°√√Ń  

2

‚√ß ’ĘĻ“īŗŇÁ°

-

ÕŔŤęŤÕŃ√∂®—°√¬“Ļ¬ĻĶž

8

√ť“Ļ§ť“¬ŤÕ¬   

40

łō√°‘®ļť“Ļŗ™Ť“

21

ŗ™◊ŤÕŃ‚Ňň–    

3

√—ļę◊ťÕĻť”¬“ß ī (ŗ©ĺ“– – Ń¬“ßī‘ļ) 

3

 

 ņ“堗ߧŃ

°“√»÷°…“

          »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°  1 ŠňŤß

šīťŠ°Ť        
        - »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤ

                     ‚√ßŗ√’¬Ļ√–ī—ļĽ√–∂Ń»÷°…“   3   ŠňŤß 

šīťŠ°Ť        
         - ‚√ßŗ√’¬Ļ«—ī∑Ť“Ľ√–īŔŤ  Ķ—ťßÕ¬ŔŤ ňŃŔŤ∑’Ť 1  ļť“Ļ∑Ť“Ľ√–īŔŤ

         - ‚√ßŗ√’¬Ļļť“ĻĺÕļ‘ī  Ķ—ťßÕ¬ŔŤ ňŃŔŤ∑’Ť   ļť“ĻĺÕļ‘ī„Ķť

         - ‚√ßŗ√’¬Ļ«—ī∑ōŤßĘŤ“  Ķ—ťßÕ¬ŔŤ ňŃŔŤ∑’Ť 8  ļť“Ļ∑ōŤßĘŤ“

           ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ (ňŃŔŤ∑’Ť 2)                              

           ∑’ŤÕŤ“ĻňĻ—ß ◊Õĺ‘Ń垼√–®”ňŃŔŤļť“Ļ / ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ        9        ŠňŤß

 ∂“ļ—ĻŠŇ–Õߧž°√∑“ß»“ Ļ“ ŌŇŌ

«—ī /  ”Ļ—° ß¶ž  2  ŠňŤß

šīťŠ°Ť        
        - «—ī∑Ť“Ľ√–īŔŤ     Ķ—ťßÕ¬ŔŤ    ňŃŔŤ∑’Ť 
  ļť“Ļ∑Ť“Ľ√–īŔŤ

        - «—ī∑ōŤßĘŤ“        Ķ—ťßÕ¬ŔŤ    ňŃŔŤ∑’Ť  8  ļť“Ļ∑ōŤßĘŤ“

Ń— ¬‘ī  4 ŠňŤß

šīťŠ°Ť        
        - Ń— ¬‘īļť“Ļ∑ōŤßīō°         ňŃŔŤ∑’Ť 
 1   

        - Ń— ¬‘īļť“ĻĽŇ—°ľÕŃ     ňŃŔŤ∑’Ť 5

        - Ń— ¬‘īļť“Ļ‚§°Š§        ňŃŔŤ∑’Ť  

        - Ń— ¬‘īļť“ĻĽŤ“°—Ļ        ňŃŔŤ∑’Ť  7

 

 

 “ł“√≥ ōĘ

          ‚√ß嬓ļ“ŇĘÕß√—į  ĘĻ“ī  ŗĶ’¬ß                     -        ŠňŤß

          ‚√ß嬓ļ“Ň Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺĶ”ļŇ / ňŃŔŤļť“Ļ      2       ŠňŤß

           ∂“Ļ嬓ļ“ŇŗÕ°™Ļ                                        -         ŠňŤß

          √ť“ĻĘ“¬¬“ŠľĻĽ—®®ōļ—Ļ                                     -         ŠňŤß

§«“ŃĽŇÕīņ—¬„Ļ™’«‘ĶŠŇ–∑√—嬞 ‘Ļ

          ∂“Ļ’Ķ”√«®                                                  -         ŠňŤß

          ∂“Ļ’ī—ļŗĺŇ‘ß                                               -         ŠňŤß

         ®ōīĶ√«®Ľ√–®”Ķ”ļŇ                                     1        ŠňŤß

         ňĻŤ«¬°Ŕť™’ĺ°Ŕťņ—¬ ÕļĶ.∑Ť“Ľ√–īŔŤ                       1        ňĻŤ«¬

4.  °“√ļ√‘°“√īť“Ļĺ◊ťĻį“ĻĶŤ“ß ś ī—ßĻ’ť

°“√§ŃĻ“§Ń 

         ∂ĻĻŇ“ī¬“ß ňŃŔŤļť“Ļ∑’ŤŃ’∂ĻĻŇ“ī¬“ß„ĻňŃŔŤļť“Ļ Ń’®”Ļ«Ļ   “¬   šīťŠ°Ť

ňŃŔŤ∑’Ť 2 ňŃŔŤ∑’Ť 4 ňŃŔŤ∑’Ť 6 ňŃŔŤ∑’Ť 8   ňŃŔŤ∑’Ť  Ľ√–Ń“≥°“√§«“Ѭ“« 7.75   °‘‚ŇŗŃĶ√

∂ĻĻŇŔ°√—ß   Ń’§√ļ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ  ®”Ļ«Ļ  31    “¬  Ľ√–Ń“≥°“√§«“Ѭ“« 31.89 °‘‚ŇŗŃĶ√

∂ĻĻ § Ň.   Ń’§√ļ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ  ®”Ļ«Ļ 40    “¬ Ľ√–Ń“≥°“√§«“Ѭ“« 7.72 °‘‚ŇŗŃĶ√

°“√‚∑√§ŃĻ“§Ń  ∂“Ļ’‚∑√§ŃĻ“§ŃÕ◊ŤĻ ś                                    -         ŠňŤß

       ňÕ°√–®“¬ĘŤ“«  9        ŠňŤß

 “Ń“√∂„™ťß“Ļšīť   ŠňŤß  šīťŠ°Ť  ňŃŔŤ∑’Ť  3 , 4, 5 , 9 

       4.3  °“√šŅŅť“ 

             „ĻŗĘĶÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤŃ’šŅŅť“„™ť∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ ∑ō°§√—«ŗ√◊ÕĻ

  

  4.4  ŠňŇŤßĻť”ł√√Ń™“Ķ‘ 

  -  Ň”Ļť”  Ň”ňť«¬      ®”Ļ«Ļ    “¬  šīťŠ°Ť Ň”Ļť”Ň”∑√“¬Ę“« , Ň”Ļť”ĽŇ—°ÕŤ“ß∑Õß  Ň”Ļť”ĽŇ—°‚ĶÍ–ŗĶÍ–            

 -  ļ÷ß , ňĻÕß ŠŇ–Õ◊ŤĻ ś ®”Ļ«Ļ  ŠňŤß   √–Ļť”ĽŇ—°ÕŤ“ß∑Õß ňŃŔŤ∑’Ť 2 ®”Ļ«Ļ 1  √–  

 √–Ļť”ĺÕļ‘ī ®”Ļ«Ļ 2  √–    

ŠňŇŤßĻť”∑’Ť √ť“ßĘ÷ťĻ

                    -   Ĺ“¬                     ®”Ļ«Ļ       3    “¬ 

                   -   ļŤÕĻť”Ķ◊ťĻ               ®”Ļ«Ļ   340   ļŤÕ

                    -   ļŤÕļ“ī“Ň              ®”Ļ«Ļ      27  ļŤÕ

                    -   Ľ√–Ľ“ňŃŔŤļť“Ļ  9  ŠňŤß  „™ťšīť   ŠňŤß  šīťŠ°Ť  ňŃŔŤ∑’Ť  1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8

 

 ŗĘť“™Ń : 2604
 
 
 »ŔĻ¬ž°“√ŗ√’¬Ļ√ŔťĶ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤ
ňŃŔŤ∑’Ť 2 ļť“Ļī—ßňŃŔŗňĻ◊Õ Ķ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤ Õ”ŗņÕĻ“∑«’  ®—ßň«—ī ßĘŇ“ 90160 
‚∑√  085-6707220 , 081-7986735
Email : cnankmlchnk@gmail.com
facebook : °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“Ľ√–īŔŤ
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Ļ‘°√ ŗ°…‚°ŃŇ   Version 2.05