[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น

กศน.ตำบลนาทวี   อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

 

ที่

ชื่อภูมิปัญญา  

ที่อยู่

ประเภท

ภูมิปัญญา

องค์ความรู้

ของภูมิปัญญา

๑.

นายสวัสดิ์  ดุหลำยะแม

๘๒ หมู่ที่ ๓  บ้านพลีใต้

ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

เกษตรกรรม

การทำไร่นาสวนผสม  การขยายพันธุ์พืช

๒.

นางวัชรียา  ขะเดหรี

ร้านทัชมาล หมู่ที่ ๒  บ้านพลีเหนือ ตำบลนาทวี  อำเภอ

นาทวี  จังหวัดสงขลา

เกษตรกรรม

การเพาะพันธุ์กล้วยไม้

๓.

นายปราโมทย์  เพชรศรี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

เกษตรกรรม

การเลี้ยงแกะ  แพะ

๔.

นายสุชาติ  ตุลยกุล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

เกษตรกรรม

การเลี้ยงแกะ  แพะ

๕.

นางสมพร  จิตติกานต์

๔๙ หมู่ที่ ๙ บ้านซองเหนือ  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

โภชนาการ

 

- การทำขนมไทย / ขนมไข่สูตรโบราณ

- น้ำยาเอนกประสงค์/ซาลาเปาไส้ต่าง ๆ 

๖.

นายวาสิทธิ์  เพชรรัตน์

๑๕/๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังใหญ่ ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

แพทย์แผนไทย

การรักษากระดูกและเอ็น

๗.

นายรักพงศ์  อุทยมกุล

หมู่ที่ ๖ บ้านวังโต้  ตำบลนาทวี

อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศิลปกรรม

ศิลปะ การวาดภาพ

๘.

นายล่าซิ  มะสะ

๑๗  หมู่ที่ ๙  บ้านซองเหนือ  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

การจัดการป่าต้นน้ำและป่าชุมชน

๙.

นางอัมพร  รัตนีทู

 

๑๑๗  หมู่ที่ ๔ บ้านนาทวี  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

โภชนาการ

 

- แปรรูปขนมอบ  ขนมทอด  ได้แก่ ขนมเปี๊ยะ  โมจิ  เค้กกล้วยหอม  ขนมหน้ามะพร้าว  คุกกี้  ขนมปังใส่ไส้    โรตีกรอบ  

- แปรรูปเนื้อสัตว์  ได้แก่  หมูปรุงรสพร้อมบริโภค   แคบหมู   น้ำพริกตาแดง

- สวัสดิการสัจจะวันละ ๑ บาท

๑๐.

นายดนสุโกด  ไหนเด

๑๗ หมู่ที่ ๓ บ้านพลีใต้ 

ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศาสนา/ประเพณี/พิธีกรรม

ด้านพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

๑๑.

นางเจ๊ะหน๊ะ  อะหวัง

๘๓  หมู่ที่ ๙  บ้านซองเหนือ  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

แพทย์แผนไทย

การนวดแผนไทยประเภทต่าง ๆ  เช่น นวดไทยราชสำนัก (ใช้นิ้วมือและฝ่ามือนวดเท่านั้น)  นวดไทยทักษิณ (นวดคลายเครียด
นวดรักษาโรค)  นวดไทยเชลยศักดิ์ หรือเรียกว่า การจับเส้น (การนวดโดยการใช้ศอก เข่า เท้า มือ ) นวดไทยเพื่อสุขภาพ  นวดตัว  นวดฝ่าเท้า การตอกเส้น  การฝังเข็ม เป็นต้น

๑๒.

นายหลี  สันเหล๊าะ

๓๖  หมู่ที่ ๘  บ้านซองใต้  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศาสนา/ประเพณี/พิธีกรรม

ความรู้ทางด้านศาสนาอิสลาม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากปัญหาครอบครัวและมรดก

๑๓.

นายดนซิ  ไหนเด

หมู่ที่ ๓ บ้านพลีใต้  ตำบลนาทวี

อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

หัตถกรรม

การทำกรงนกในรูปแบบต่าง ๆ

๑๔.

นายอาซีมิน  เซ็ง  

๑๖ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองพน  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศิลปการแสดง

การแสดงลิเกฮูลูโดยการขับ / ร้อง / เล่น และแต่งเนื้อเพลง

๑๕.

นางสาวพิศมัย  นาวาทอง

๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรงาม ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศิลปการแสดง

 

การรำมโนราห์

 

๑๖.

นางเปลื้อง  ประชุมชนะ   

๒๑  หมู่ที่ ๔ บ้านนาทวี ตำบล

นาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

โภชนาการ

 

ขนมไทย ได้แก่ ขนมชั้น  ขนมถ้วยฟู  ขนมจอก  ขนมเปียกปูน

๑๗.

นายชะลอ  แก้วหนู

หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังใหญ่ ตำบล

นาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

หัตถกรรม

การทำสิเหรง

๑๘.

นายทองแก้ว  พรหมแก้ว

หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรงาม

ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศิลปการแสดง

 

การรำมโนราห์

 

๑๙.

นายหมะ  ดอหมัด

หมู่ที่ ๙  บ้านซองเหนือ  ตำบล

นาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

แพทย์แผนไทย

การรักษาอีสุกอีใสแบบโบราณ

๒๐.

นายปาหยัน  บาเต๊ะ

๕  หมู่ที่ ๘  บ้านซองใต้  ตำบล

นาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

เกษตรกรรม

การทำไร่นาสวนผสม 

การเลี้ยงสัตว์

๒๑.

นางกอรีอ๊ะ  ทองตำ

หมู่ที่ ๘  บ้านซองใต้  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

หัตถกรรม

การถักแห ,อวน

๒๒.

นายนำ  รัตนะ

หมู่ที่ ๘  บ้านซองใต้  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

ศิลปการแสดง

 

เป่าปี่หนังตะลุง มโนราห์

และกาหลอ

๒๓.

ร.ต.ต.ประจบ  หนูดำ

๕ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทวี  ตำบล

นาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

กองทุนธุรกิจชุมชน

กองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท , เครือข่ายภาคประชาชน

๒๔.

นายภูวนาถ  พรหมยอด

๓๓/๓ หมู่ที่ ๑๔  ตำบลนาทวี

อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ,

เกษตรกรรม

การแปลงขยะเป็นปุ๋ย , เกษตรธรรมชาติ

 
 

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้

กศน.ตำบลนาทวี   อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

 

 

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่

ประเภท

แหล่งเรียนรู้

สิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้/

องค์ความรู้/จุดเด่น

๑.

กลุ่มเย็บสิเหรง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังใหญ่ 
ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

หัตถกรรม

การเย็บสิเหรง , การตลาด ,การบริหารจัดการกลุ่ม

๒.

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

หมู่ที่ ๔ บ้านนาทวี  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

เกษตรกรรม

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

๓.

กลุ่มขนมไทย

หมู่ที่ ๖ บ้านวังโต้ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

โภชนาการ

การทำขนมไทยประเภท

ต่าง ๆ

๔.

ศูนย์การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทวี

อาคารหลังที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ ๑ ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

ธุรกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน

การจัดตั้งกองทุน , การบริหารจัดการ

๕.

วัดในวังพระอารามหลวง

หมู่ที่ ๑ บ้านนาทวี  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

ปูชนียสถาน/บุคคล

ศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ

๖.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี

หมู่ที่ ๑ บ้านนาทวี  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

การศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์

๗.

กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บาท

หมู่ ๔ บ้านนาทวี

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

การบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม

การบริหารจัดการเงิน บัญชี

และองค์กร

๘.

วัดนาทวี

หมู่ ๔ บ้านนาทวี

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

ปูชนียสถาน/บุคคล

ศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ

๙.

วัดวังโต้ใต้

หมู่ ๑๔ บ้านนาทวี

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

ปูชนียสถาน/บุคคล

ศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ

๑๐.

กลุ่มฟื้นฟูทุ่งนาร้างวังโต้ใต้

หมู่ ๑๔ บ้านนาทวี

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

การทำนา  เกษตรผสมผสาน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ทำเนียบเครือข่าย

กศน.ตำบลนาทวี   อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

 

ที่

ชื่อ / หน่วยงาน

ที่อยู่

ประเภทเครือข่าย

ประเภทการจัดกิจกรรม

การให้ความร่วมมือ

๑.

สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี

ถ.เพชรเกษม  ต.นาทวี

อ.นาทวี จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาต่อเนื่อง

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒.

สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก

๓๒ ม.๘ ต.นาทวี

อ.นาทวี จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษา กศน.

อาคารสถานที่

๓.

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ถ.นาทวี-ประกอบ

ต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาพัฒนาอาชีพ

วิทยากร

๔.

หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ม.๖ ต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยากร,เครื่องมือ อุปกรณ์

๕.

กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บาท

ม.๔ ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๖.

สโมสรรักนาทวี

ม.๔ ต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๗.

ชมรมอิหม่าม คอเต็บ

บิหลั่น อำเภอนาทวี

ม.๑ ต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๘.

สถาบันปอเนาะดะอ์วาฎิดดีน

ม.๘ ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา

เอกชน

การศึกษาต่อเนื่อง ,อัธยาศัย

ร่วมจัดกิจกรรม,สถานที่

๙.

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว

ม.๘ ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคารสถานที่

๑๐.

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี

ม.๑ ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๑๑.

มัสยิดบ้านซอง

ม.๘ ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,อาคารสถานที่

๑๒.

นายเกษม  จิตติกานต์

(กำนันตำบลนาทวี)

๔๙ ม.๙ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

กรรมการสถานศึกษา,องค์กรนักศึกษา,เครือข่ายจัดกิจกรรม

๑๓.

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ม.๑ บ้านนาทวี

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๑๔.

นายดนรอสะ  หมิดติ้ง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๒ บ้านพลีเหนือ

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๑๕.

นายดนรอเฉด  ขะเดหรี

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๓ บ้านพลีใต้

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๑๖.

นายยงยุทธ  แก้วทอง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๕ บ้านพรุเตียว

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๑๗.

นายลือชัย  จินดานิมิตร

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๗ บ้านเคลียง

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๑๘.

นายไพฑูรย์  หมัดเด็น

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๘ บ้านซองใต้

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๑๙.

นายชลอ  แก้วหนู

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๐ บ้านวังใหญ่

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๐.

นายสุพล  สุขแก้ว

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๑ บ้านปลายรำ

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๑.

นายมะแอ  เจะเด็ง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๒ บ้านลำลอง

ต.นาทวี อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๒.

นายการียา  ดอรอแม็ง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๓ บ้านคลองทุเรียน  ต.นาทวี

อ.นาทวี  จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๓.

นายสาการียา  บูกา

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๕ บ้านป่าขี้เหล็กต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๔.

นายอับดุลรอยะ  ดากะ

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๖ บ้านคลองพน ต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๕.

นายนันทชัย  พรหมแก้ว

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ม.๑๗ บ้านไทรงาม ต.นาทวี  อ.นาทวี

จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๖.

นายอมร  หวันปะรัตน์

๓๖ ม.๘ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษาต่อเนื่อง

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๗.

นางสาวจรินญา  ราชสุวรรณ์

๗๗ ม.๖ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษาต่อเนื่อง

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๘.

นายศิลป์ชัย  คงทวี

บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ตลาดนาทวี

ม.๑ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

 

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๒๙.

นายสบรี   มัสอูดสาเล็มบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านพลีเหนือ

ม.๒ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๐.

นางสาวอลิษา  เอียดแอบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านพลีเหนือ

ม.๓ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๑.

นางสาววัลลภา  คล้ายศรีบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านนาทวี

ม.๔ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๒.

นายสิทธิพงศ์  นนทกาญจน์บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตียว

ม.๕ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๓.

นางวันนา   ยอดยิ่งประพันธ์บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านวังโต้เหนือ

ม.๖ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๔.

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวาฐิณี  ลาภสกุลอนันต์

บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านเคลียง

ม.๗ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๕.

นางสาวกานดา  โสสะเหมบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านซองใต้

ม.๘ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๖.

นางสาวสุวรรณดี   หลังอิบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านซองเหนือ

080-1369721

ม.๙ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๗.

นายสุทิพ  แก้วหนู

บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านวังใหญ่

ม.๑๐ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๘.

นางสาววิไลวรรณ  ยอดหนูบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านปลายรำ

ม.๑๑ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๓๙.

นางสาวอาบียะ  อาแว

บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านลำลอง

ม.๑๒ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๔๐.

นางสาวยามีละ  โตะมาบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองทุเรียน

ม.๑๓ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๔๑.

นางสาวจารุวรรณ  แก้วศรีบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ บ้านวังโต้ใต้

ม.๑๔ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๔๒.

นางสาวมาติกา  ขะมิโดยบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าขี้เหล็ก

ม.๑๕ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๔๓.

นางสาวหฤทัย  วงศ์งามบัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองพน

ม.๑๕ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

๔๔.

นางสาวจรรญา  ปัตตะพัฒน์บัณฑิตอาสาฯประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรงาม

ม.๑๗ ต.นาทวี 

อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

เครือข่ายจัดกิจกรรม

 

 เข้าชม : 1442
 
 

กศน.ตำบลนาทวี
32 หมู่ 8 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  081 - 7988074 , 089 - 1639313
email : natawee_nfe@windowslive.com , ksnnatawee@hotmail.com
facebook: กศน.ตำบลนาทวี  สงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05