[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี

 
 

นางสาวนิตยา  จิตภักดี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี
 
     
 


 
                                                                                       
                                                                             นางพัทธยา  โชติรัตน์                                                                            
                                                                        บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ                                                                                                
                                                                         
 
 
     
 
  
  นางสาวฉันฐกานต์ ทองจันทร์
                  ครู
 
   

                                              
                 นางวิยดา หวันปะรัตน์                               นางสาวคุรุสนีย์ วานิ                             นางสิริมา หีมมะหมัด
                              ครู                                                       ครู                                                      ครู

 

    นางสาวรณิดา เอกพิทักษ์
                      ครู
 

  นายอำหมัดบูรฮัม เจะเลาะ
                     ครู 
                                                                                          
                                    นายอดุลย    เห็นดีน                                                นางสาวหทัยทิพย์ ฆังมณี                    
                                                   ครู                                                                               ครู                                              


      นายพรพล  พุทธวิโร
                      ครู