[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-373167
 

เสน่ห์เมืองนาทวี      ศรีวัดในวัง
มนต์ขลังเขาน้ำค้าง     รวยยางพารา
เนื้อหนาขนุนทอง        ลองกองมีชื่อ
เลื่องลือสะเดาเทียมอำเภอนาทวี

อำเภอนาทวี  แบ่งการปกครองออกเป็น 

                -  ๑๐  ตำบล 

                -  ๙๒  หมู่บ้าน 

                -  เทศบาลตำบล  ๒  แห่ง

                        -  เทศบาลตำบลนาทวี

                        -  เทศบาลตำบลนาทวี นอก

                -  องค์การบริหารส่วนตำบล ๙ แห่ง

 

สภาพพื้นที่

อำเภอนาทวี  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสงขลา ห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ ๕๗ กิโลเมตร
ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๖๐  โดยมีอาณาเขต  ติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ อำเภอจะนะ

  ทิศใต้                      ติดต่อกับ รัฐไทรบุรี (เคดาห์) ประเทศมาเลเซีย

  ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ อำเภอเทพา  และอำเภอ  สะบ้าย้อย

  ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ อำเภอสะเดา 

จำนวนประชากร

-  จำนวน  ครัวเรือน  ๑๙,๑๗๔  หลังคาเรือน

         -  จำนวนประชากรทั้งหมด  ๖๔,๒๗๘  คน 

                        -  เป็นชาย   ๓๒,๒๙๒  คน

                        -  เป็นหญิง  ๓๑,๙๘๖  คน

 

ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

           วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศจัดตั้ง สถานศึกษา  ศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทวี  และกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายธเนศ  มหาสวัสดิ์  เป็นหัวหน้า  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทวี  โดยใช้ศาลาเอนกประสงค์ บ้านวังโต้ เป็นสำนัก
งาน

            วันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๓๘  ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี 
บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวี  โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน ๖๔๔
,๐๐๐  บาท

            วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งย้าย นายธเนศ  มหาสวัสดิ์  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแต่งตั้งนายดุสิต  ทองสาย  มาดำรงตำแหน่งแทน

   วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้ง    นายวิเชียร  โชติช่วง 
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทวี  แทนนายดุสิต  ทองสาย  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

           วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทวี  ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี   ตามพระราชบัญญัติ  การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และปัจจุบัน  ได้มีสำนักงานที่ทำการ  โดยได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 
แยกจากห้องสมุดประชาชน  เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาสถานศึกษา
 การศึกษาคือชีวิต

 

วิสัยทัศน์

ประชาชนอำเภอนาทวี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมด้านความรู้  และการมีอาชีพอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  

 พันธกิจ

๑.  จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์พื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สนับสนุนและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน
และส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  อาสาสมัคร  ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

อัตลักษณ์
รักการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

 

เอกลักษณ์
เศรษฐกิจพอเพียงเด่น
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 บุคลากร ศูนย์ กศน. อ.นาทวี

ข้าราชการ                                         ๔      คน

                ลูกจ้างประจำ                                       ๑      คน

                พนักงานราชการ ครูอาสาฯ                   ๔      คน

                พนักงานราชการ ครูศรช.                     ๙     คน

                พนักงานราชการ ครูอาสาฯปอเนาะ        ๑๐     คน

                พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล            ๒      คน

                ครูสอนคนพิการ                                    ๑      คน

                ครูประจำกลุ่ม                                          ๒     คน

                ลูกจ้างชั่วคราว                                      ๒      คน

                        รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น             ๓๕   คน

 

 

 

แผนผังโครงสร้างการบริการงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี


กระบวนการบริหารงาน
ใช้หลัก
PDCA หรือวงจรเดมิแหล่งเรียนรู้ในสังกัด
กศน.อำเภอนาทวี

1.  ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี  จำนวน  ๑  แห่ง

2.  กศน.ตำบล  จำนวน  ๑๐  แห่ง คือ
        - กศน.ตำบลฉาง                 - กศน.ตำบลนาหมอศรี
        - กศน.ตำบลคลองทราย       - กศน.ตำบลปลักหนู
        - กศน.ตำบลคลองกวาง       - กศน.ตำบลประกอบ
        - กศน.ตำบลทับช้าง            - กศน.ตำบลสะท้อน
        - กศน.ตำบลท่าประดู่           - กศน.ตำบลนาทวี


3. 
ศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  3  แห่ง คือ
        - ศรช.เทศบาลนาทวี
        - ศรช.ค่ายทหาร ร.5 พัน 3
        - ศรช.เรือนจำนาทวี

4.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี  จำนวน  ๑  แห่ง
5.  ศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนตำบลนาทวี  จำนวน  1  แห่งเข้าชม : 2273
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี
หมู่ 1 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
natawee_nfe@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05