[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลทับช้าง

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลทับช้าง


ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
  โดยจัดทำฐานเรียนรู้เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยฐานเรียนรู้ ทั้งหมด  3  ฐานเรียนรู้  ซึ่งฐานการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน  เพื่อที่จะเป็นสถานฝึกปฏิบัติและค้นหาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์  ประกอบด้วย

 

ฐานเพาะเห็ดแครง