[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 

        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง

        การดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) ได้กำหนดหลักการ จุดหมาย มีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการขึ้นใหม่ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำคู่มือดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน)  นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา รูปแบบการจัด การประเมินแบบ KSM Model กระบวนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนการออกหลักฐานการศึกษา

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการจัดการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ความสามารถ    เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ในโลกได้อย่างเป็นสุขด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ให้มีประสบการณ์จากการทำงาน  เกิดความชำนาญ   ความเชี่ยวชาญ   สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและสังคมได้อย่าง สร้างสรรค์ สอดคล้องกับการเตรียมประชาชนในระดับผู้ใช้แรงงาน  ในชุมชนเมืองและชนบท  เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน    และตลาดแรงงานอาเซียน ASEAN Market และมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทั้งประชาชนในเขตชุมชน ภาคเกษตรกรรม ภาคบริหาร และโรงงานอุตสาหกรรม  ในฐานะหุ้นส่วนการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน    ตลอดจนเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคคลวัยแรงงานสู่ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคตอันใกล้   โดยส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างตัวแบบการศึกษาเทียบโอนวิทยฐานะ   โดยไม่กำหนดพื้นฐานตามการศึกษาในระบบ Functional Education เน้นความรู้ความ ชำนาญการทำงาน Knowledge and Experience by Learning and working

 

วุฒิการศึกษา

           ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          - มีสัญชาติไทย

          - มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน

          - มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา

          - ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

          - มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

กระบวนการการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      - แนะแนวและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับครูที่ปรึกษา ประเมินผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใช้การประเมินผลเป็นรายวิชา แบ่งเป็น 2 ภาค 

ภาคทฤษฎี ประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้ร้อยละ70  ซึ่งแบ่งเป็นการประเมินด้วยแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  สทศ. ร้อยละ 20 และ แบบทดสอบของสำนักงาน กศน. ร้อยละ 50 โดยคะแนนรวมต้องสอบได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ยกเว้นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ภาคประสบการณ์ ประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือ สัมภาษณ์ และหรือ ชิ้นงาน และหรือ แฟ้มประมวลประสบการณ์ ร้อยละ 30

 

            - เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ครอบคลุม 4 Module 9 รายวิชา ดังนี้

            Module 1 เครื่องมือสร้างความรู้สู่ความสำเร็จ

                          1. การใช้คอมพิวเตอร์

                          2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

                          3. การบริหารธุรกิจ SMES

            Module 2 พัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง

                          4. ระบอบประชาธิปไตย

                          5. การบริหารจัดการชุมชน

            Module 3 การสื่อสาร

                         6. การสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

                         7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ

            Module 4 วิจัยชุมชน และทั่วไป

                         8. การวิจัยชุมชน

                         9. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน

 

เปิดรับสมัครเรียน

             ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน

             ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

หมายเหตุ : กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสงขลา  074-440048  

สนใจติดต่อสมัครได้ที่

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา ตั้งอยู่  ชั้น  4  อาคารเลขที่ 2  ถนนรามวิถี  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000   ซึ่งใช้อาคารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา                     โทรศัพท์0-7444-0048

              กศน.อําเภอ/เขต ที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 695 แห่ง ทั่วประเทศ

              หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน กศน. โทร. 1660

              ผู้สนใจต้องการศึกษารายละเอียดสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่

              www.pattanadownload.com

              สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2282 1895 และ 0 2282 2853

 

ที่มา : http://www.pronie.net/page/frontend/theme_1/register.php?Submit=Clear&ID_Register=00000008

1.

   ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงาน ม.6 ใน 8 เดือน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

2.

   วิชาการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

3.

   วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

4.

   วิชา การบริหารธุรกิจ SMEs

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

5.

   วิชาระบอบประชาธิปไตย

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

6.

   วิชาการบริหารจัดการชุมชน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

7.

   วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

8.

   วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

9.

   วิชาการวิจัยชุมชน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

10.

   วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

11.

   ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มเทียบระดับทั่วไป

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คำอธิบาย: http://www.bangphonua.com/private_folder/ICON/Word.jpg

12.

   คู่มือครูที่ปรึกษา  (เทียบระดับขั้นสูงสุด)

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

13.

   แนวทางการจัดทำแฟ้ม (เทียบระดับขั้นสูงสุด)

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

14.

   ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

คำอธิบาย: http://www.bangphonua.com/private_folder/ICON/Word.jpg  


เข้าชม : 2643
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา
ชั้น 4 อาคารเลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7444-0048 โทรสาร 0-7431-5255
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/msk
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05