[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา
 


การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 

        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง

        การดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) ได้กำหนดหลักการ จุดหมาย มีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการขึ้นใหม่ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำคู่มือดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน)  นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา รูปแบบการจัด การประเมินแบบ KSM Model กระบวนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนการออกหลักฐานการศึกษา


1.

   ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงาน ม.6 ใน 8 เดือน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

2.

   วิชาการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

3.

   วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

4.

   วิชา การบริหารธุรกิจ SMEs

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

5.

   วิชาระบอบประชาธิปไตย

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

6.

   วิชาการบริหารจัดการชุมชน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

7.

   วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

8.

   วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

9.

   วิชาการวิจัยชุมชน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

10.

   วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

11.

   ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มเทียบระดับทั่วไป

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คำอธิบาย: http://www.bangphonua.com/private_folder/ICON/Word.jpg

12.

   คู่มือครูที่ปรึกษา  (เทียบระดับขั้นสูงสุด)

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

13.

   แนวทางการจัดทำแฟ้ม (เทียบระดับขั้นสูงสุด)

คำอธิบาย: ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

14.

   ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

คำอธิบาย: http://www.bangphonua.com/private_folder/ICON/Word.jpg  


เข้าชม : 765
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา
ชั้น 4 อาคารเลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7444-0048 โทรสาร 0-7431-5255
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/msk
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05