[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญ
ในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ
เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง
มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ

            1. ด้านเศรษฐกิจ                  -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
            2. ด้านการเมือง                   -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
            3. ด้านสังคม                       -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            
            4. ด้านสิ่งแวดล้อม                -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            5. ด้านศิลปวัฒนธรรม            -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


เข้าชม : 869
 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง
ถนนศรีสว่าง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
    โทร 
0-7438-6636 โทรสาร 0-7438-6636
knsk01.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05