[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา     

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
   
แนวพระราชดำริ :

“ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินและทำฟาร์มตัวอย่าง อย่างที่ 2 คือต้องการให้ทุกๆ คนที่ข้าพเจ้าพบปะได้มีอาชี มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามา แล้วจ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้าง ในฟาร์มเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายอย่าง ได้เงินและได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆ เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีงานทำ”

   
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านเหนือ ม. 3 ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ราษฎรมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์มสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
2.เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไร ให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
3.เป็นสถานที่เรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด
4.อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา , กรมชลประทาน

 
ลักษณะโครงการ :

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 798 ไร่ 2 งาน 778 ตารางวา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70

 
ผู้ได้รับประโยชน์ : หมู่บ้านบริเวณรอบโครงการฯ
 
ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

สำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักราชเลขาธิการ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ที่เข้ามาดำเนินการ ซึ่งได้ร่วมกันวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในปีงบประมาณ 2550 สำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 79,484,636 บาท ดังนี้
1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำ โดยการขุดสระเก็บน้ำ 1 แห่ง ความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงถนน ภายในโครงการ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร (กรมชลประทาน งบประมาณ 7,185,000 บาท) 
2.ก่อสร้างถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 14.47 กิโลเมตร (กรมทางหลวงชนบท งบประมาณ 29,580,000 บาท)
3.ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มตัวอย่าง (กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ งบประมาณ 5,773,512 บาท )
4.การดำเนินงานด้านการเกษตร ประกอบไปด้วย ด้านปศุสัตว์ ประมง พืช ป่าไม้ และกิจกรรมอำนวยการ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สำนักราชเลขาธิการ งบประมาณ 36,946,124 บาท) 
4.1ด้านปศุสัตว์ จะดำเนินการก่อสร้างคอกสัตว์และโรงเรือน ได้แก่ เป็ด ไก่ ชนิดต่างๆ แพะ และนกกระจอกเทศ พร้อมทั้งแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาหารและเวชภัณฑ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ 
4.2ด้านประมง จะดำเนินการเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อ ได้แก่ ปลานิล ปลากดเหลือง ปลาดุกอุย รวมทั้งกบและกุ้งก้ามกราม นอกจากนี้ ยังดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา และยังมีอาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ด้านประมง
4.3ด้านพืช จะดำเนินการปลูกข้าว เพาะเห็ด ปลูกผัก รวมทั้งปรับปรุงดิน 
4.4ด้านป่าไม้ จะดำเนินการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของภูมิทัศน์

 
ความสำเร็จของโครงการ :

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 798 ไร่ 2 งาน 778 ตารางวา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการทำการเกษตรให้แก่ราษฎรที่เข้ามาทำงาน ประมาณ 173 คน และประชาชนที่สนใจ ได้นำไปประกอบอาชีพของตนเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งจ้างงานและแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชน ทำให้มีอาหารบริโภคในราคาที่ไม่แพง ปลอดสารพิษและสด เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่ง และทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ และมีรายได้อีกด้วย สำหรับการดำเนินงานของฟาร์มสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายโค ปลา และพืชผลทางการเกษตร ประมาณ 750,000 บาท

 
   


เข้าชม : 729
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05