[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนุก>>>มีความสุข>>>มีความรู้ #ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง#
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2/2566
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยบุคลกร ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ปร
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพช่างปูกระเบื้อง
โครงการส่งเสริมอาชีพช่างปูกระเบื้อง
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
โครงการการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำน้ำพริกเพื่อการค้า ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำน้ำพริกเพื่อการค้า ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง
29 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำขนมเพื่อการค้า ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำขนมเพื่อการค้า ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ณ พื้นที่บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการออมสิน – กศน “สร้างงานให้เป็นเงิน”
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการออมสิน – กศน “สร้างงานให้เป็นเงิน”
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง บูรณาการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “Soils where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และร่วมนิทรรศการวันดินโลก
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง บูรณาการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “Soils where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และร่วมนิทรรศการวันดินโลก
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.คลองหอยโข่ง ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 2) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จัดประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.คลองหอยโข่ง ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 2) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสม
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านโครงงานสู่ทักษะกระบวนการ \"คิดเป็น\" รุ่นที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านโครงงานสู่ทักษะกระบวนการ \"คิดเป็น\" รุ่นที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการ
18 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคลองหอยโข่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกระบวนการ Active Learning รูปแบบ BBL
วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู รักษาการในตำแหน่ง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รายวิชา ลูกเสือ กศน. (สค 32035) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกระบวนการ Active Learning รูปแบบ BB

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05