[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่วรรณกรรมชุมชน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่วรรณกรรมชุมชน
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการเพนท์เล็บ จำนวน 20 ชั่วโมง
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการเพนท์เล็บ จำนวน 20 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านเก่าร้าง โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านเก่าร้าง โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกเพื่อการค้า จำนวน 20 ชั่วโมง
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกเพื่อการค้า จำนวน 20 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 2567
วันครู 2567
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สกร.สงขลา ปันสุข ส่งความสุขให้น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นำผู้เรียนรับมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค :: ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
12 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม รายวิชา วัสดุศาสตร์ 2 (พว22003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม รายวิชา วัสดุศาสตร์ 2 (พว22003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ ภาคเรียน 2/2566 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การเ
10 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง #สังกัด สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง สังกัด สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
10 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ผู้เรียน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง \"Science Camp สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์\"
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ผู้เรียน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง \"Science Camp สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์\"
6 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง ได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 “Soil and water a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง ได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 “Soil and water a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
6 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาชิกเครือข่าย
นางสาวยุพเรศ สุวรรณนะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นายมนตรี จันวดี ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาชิกเครือข่าย โคก หนอง นา
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหอยโข่ง
นางสาวยุพเรศ สุวรรณนะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นายมนตรี จันวดี ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหอยโข่ง ณ ห้องประชุมเพชร
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายสานสัมพันธ์ชุมชน รำงานบุญกฐินกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดโคกกอ
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ. 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายสานสัมพันธ์ชุมชน รำงานบุญกฐินกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดโคกกอ
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ครั้งที่ 4 ห
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นายมนตรี จันวดี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นายมนตรี จันวดี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์#👀ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์👂 & 🌱กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2/2566
28 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี นางสุภาภรณ์ จันวดี งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05