หน้านี้ปรับปรุงล่าสุดครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 57-03-07 เวลา 09.05 น.

อ.เกษม แจ้งว่าให้ดำเนินการสำรวจ และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบ (แจ้งเมื่อ 57-03-06 เวลา 11.30 น.)

เข้าสู่ระบบ การบริหารจัดการระบบโปรแกรมฐานข้อมูล การรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยผู้ดูแลระบบ จะทำการปิดระบบฯ เพื่อทำการปรับปรุงการทำงานของระบบฯ ในวันที่ 57/ 01/28 ระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 22.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบ การทำงานของโปรแกรมดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความผิดพลาดจำเป็นต้องย้อนการทำงานของระบบเป็นข้อมูล ณ วันที่ 57/ 01/28 เวลา 09.45 น. ทั้งนี้ข้อมูลที่ป้อนหลังเวลาดังกล่าว จนถึงเวลา 11.30 น. จำเป็นต้องป้อนใหม่อีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ แจ้งแมื่อ วันที่ 57/ 01/ 28 เวลา 13.20 น.

*****************************************************
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้ป้อนข้อมูล

1. ให้ท่านเร่งดำเนินการป้อน / ตรวจสอบ ข้อมูลปี พ.ศ. เกิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และลบรายการข้อมูลที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. ให้ท่านเร่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูล(ข้อมูลเดิมจากระบบเก่า ที่ผู้ดูแลระบบได้นำเข้ามาในโปรแกรมใหม่) ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น การรู้หนังสือ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

แจ้งเมื่อ 56-12-19 เวลา 13.20 น.
*****************************************************


การรายงานตาม แบบรายงาน ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4
1. ให้ กศน.ตำบล สรุปรายงาน ส่ง กศน.อำเภอทุกวัน ก่อนเวลา 15.00 น. (รูปแบบการส่งตามความเหมาะสม)
2. ให้ กศน.อำเภอ สรุปรายงาน ส่ง กศน.จังหวัดทุกวัน ก่อนเวลา 16.00 น.
3. ให้ กศน.อำเภอ ส่งเป็นไฟล์ Excel ผ่านระบบ E-Office ถึง กศน.จังหวัดสงขลา โดยไม่ต้องทำหนังสือราชการนำ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง (ข้อมูลในตัวอย่าง ยังไม่สมบูรณ์)วันที่ 56-12-11 เวลา 12.40
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานและการสร้างรายงาน 56-12-09หมายเหตุ : การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา กับบุคลากรในสังกัด
จะแจ้งผ่านหน้านี้ เป็นหลัก ขอให้ท่านติดตามข้อมูลจากหน้านี้ อย่างสม่ำเสมอ


ผู้ติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับแบบสำรวจ ติดต่อ อ.ประไพ ณ รังษี โทร 0-7426-1845, 08-9465-1811 ครู กศน.อำเภอหาดใหญ่
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ติดต่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 08-4581-4585