[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 .... ตำบลคลองแห   สถานที่พบกลุ่ม วันพบกลุ่ม   เวลา  อาจารย์รับผิดชอบ
  8.1 กศน.ตำบลคลองแห  ม.2 (บ้านหนองบัว) ต.คลองแห 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันพฤหัสบดี/
วันอาทิตย์ 
08.30-12.00 น.  อ.บุญเรือน ด้ามทอง
อ.สญชัย  กาญจนเพ็ญ
  8.2 กศน.ตำบลคลองแห กศน.ตำบลคลองแห
ม.2 (บ้านหนองบัว) ต.คลองแห 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ม.2 (บ้านหนองบัว) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพฤหัสบดี


วันอาทิตย์

08.30-12.00 น.  อ.กฤษิญา ปรีชานุรักษ์

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่1
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรที่2
หลักสูตรการประเมินเทียบระดับการศึกษา
(แนวใหม่)
หลักสูตรที่ 3
หลักสูตรเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบ ม.6ใน8 เดือน)
วิธีเรียน
-พบกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
-เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 51
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
-ทำกิจกรรม กพช 100 ชั่วโมง
-ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)
-ระยะเวลาเรียนระดับละ 2 ปี (ยกเว้นเทียบโอน)
คุณสมบัติผู้สมัค
-ไม่เป็น นร./นศ. ในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน

วิธีเรียน
-ทำแฟ้มประสบการณ์ 3 ด้าน (ด้านอาชีพ,ด้านคุณภาพชีวิต,ด้านพัฒนาชุมชนฯ)
-ประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานประกอบการ
-ทดสอบความรู้ 6 มาตรฐาน
-สัมมนาวิชาการ 48 ชั่วโมง
-ระยะเวลาเรียนระดับละ 6 เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัค
-มีสัญชาติไทยหรือเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครับการประเมิน
-ไม่เป็น นร./นศ. ในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน
-มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
-บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานแระกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
วิธีเรียน
-รายวิชาในการเรียนรู้ มี 4 Module9รายวิชา
-ทดสอบทุกวิชา
-ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)
-ระยะเวลาเรียน 8 เดือน จบ ม.6
คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครับการประเมิน
-ไม่เป็น นร./นศ. ในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน
-มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
-มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
-ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่สมัคเข้ารับการประเมิน
 

สถานที่รับสมัคและพบกลุ่ม

                                                        - กศน.ตำบลคลองแห บ้านหนองบัว หมู่ที่  2  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา                                          
   - ศรช.บ้านหนองทราย  หมู่ที่  10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

วันรับสมัคร/หลักฐานการสมัคร
วันที่รับสมัคร หลักฐานการสมัคร
หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 - 30  เมษายน  ของทุกปี
ภาคเรียนที่  2  วันที่  1 - 31  ตุลาคม  ของทุกปี
หลักสูตรที่  3
ปีละ 1 ครั้ง  ระหว่างวันที่  1 - 31  ตุลาคม ของทุกปี
- สำเนาบัตรประชาชน  4 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน   4 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา (เดิม) 4 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 4 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- อิ่นๆ (ถ้ามี)เข้าชม : 710
 
 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05