[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตำบลคลองอู่ตะเภา หมู่ที่๒

เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเลขที่ ๕/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการให้ความด้านการส่งเสริมอาชีพ เน้นพื้นที่ละแวกบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถแยกได้เป็น ๔ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ฐานที่ ๒ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานที่ ๓ การปลูกมะนาวในท่อบ่อ ฐานที่ ๔ การจักสาน

ฐานที่ ๑ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

ฐานเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เป็นการให้ความรู้กับประชาชน นักเรียน และผู้ที่สนใจ ซึ่งการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกใช้พื้นที่น้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ ก่อสร้างบ่อเลี้ยงได้ง่าย ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น สามารถนำมาบริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่าย ซึ่งเหมาะกับบริบทของคนในชุมชนคลองอู่ตะเภา

 ฐานที่ ๒ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นฐานที่ให้ข้อมูลวิธีการทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และยังส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน เนื่องจากปุ๋ยหมักมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดิน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินได้เป็นอย่างดี

 ฐานที่ ๓ การปลูกมะนาวในท่อบ่อ

การปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ต้องการให้มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดู และง่ายต่อการจัดการ เนื่องจากการปลูกในบ่อซีเมนต์สามารถปลูกให้มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับการปลูกในแปลงดินได้ และง่ายต่อการงดน้ำเพื่อบังคับให้ออกลูกนอกฤดู ซึ่งเหมาะกับบริบทของคนในชุมชนคลองอู่ตะเภา

 ฐานที่ ๓ การจักสาน

การจักสานตำบลคลองอู่ตะเภา เป็นกลุ่มที่เน้นส่งเสริมให้สตรีที่ไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านมีรายได้ หรือทำเป็นอาชีพเสริม โดยสมาชิกทำการผลิตที่บ้านแล้วส่งให้ประธานดำเนินการจำหน่ายตามใบสั่ง

 

 

.............................................................................................................................................................................................................นายสุชม   สุขวิไล


ประวัติ     * เกิด 23 ตุลาคม  2492

            * รับราชการ 16 กรกฎาคม 2517

            * เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2553

ประสบการณ์ * เกษตรอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล (2519-2529)

   * เกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (2529-2540)

               * เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2542-2545)

              * เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี (2546-2550)

              * เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2551-2553)

การศึกษา  * ปม.ก. วิทยาลัยเกษตรบางพระ ชลบุรี (2515)

* สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526)

            * พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2541)

การฝึกอบรม * หลักสูตรนักบริหารพัฒนาการและสหกรณ์

  ระดับสูง รุ่นที่ 38 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  (มีนาคม – พฤษภาคม 2545)

   * หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 40

  สำนักงานก.พ. (มีนาคม – สิงหาคม 2547)

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำไร่นาสวนผสม

โดยนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในเนื้อที่ 3 ไร่ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

1.ขุดคูยกร่องรอบสวน

2.สระเก็บน้ำ 2 สระ

3.กิจกรรมการเกษตร

       -ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ จำนวน 60 ต้น                                   -ลองกอง จำนวน 5 ต้น

       -ปลูกมะนาวลงดิน จำนวน 30 ต้น                                               -ไผ่หวาน จำนวน 10 กอ

       -มังคุด จำนวน 5 ต้น                                                                    -ปลูกหญ้าแฝก (บริเวณรอบสระ)

       -เงาะพันธุ์โรงเรียน จำนวน 5 ต้น

 

 

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำไร่นาสวนผสมบริเวณรอบบ้าน

 

 

โดยนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในเนื้อที่ 2 งาน จัดบริเวณบ้านให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

1.ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

2.ปลูกไม้ผล

       -มะพร้าวน้ำหอม จำนวน 4 ต้น                                 -ลองกอง จำนวน 4 ต้น

       -มังคุด จำนวน 1 ต้น                                            -แก้วมังกร จำนวน 7 ต้น

       -เงาะพันธุ์โรงเรียน จำนวน 1 ต้น                               -มะนาวในท่อซีเมนต์ จำนวน 4 ต้น

3.ปลูกผักสวนครัว

       -พริกขี้หนู                               -พริกไทย                          -ผักน้ำ

       -ขมิ้น                                   -ข่า                                 -อัญชัน

       -ตะไคร้                                 -ผักเหลียง                         -มะละกอ

4.ปลูกผักกุ้ยช่าย แปลงขนาด 1.20 * 9.00 เมตร จำนวน 4 แปลง

5.จัดทำปุ๋ยหมัก

6.จัดทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5 ถัง (ขนาดถัง 200 ลิตร)

7.ขยายพันธุ์มะนาวจากในสวนเพื่อจำหน่าย (พันธุ์พิจิตร1 และพันธุ์ทูลเกล้า)

 

       

 

 

 

 เข้าชม : 669
 
 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05