[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
                               
                              การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 หลักสูตร ดังนี้
 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิธีเรียน 

- พบกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
- เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 51
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- ทำกิจกรรม กพช. 200 ชั่วโมง
- ประเมินทางการศึกษาระดัยชาติ (สทศ)
- ระยะเวลาเรียนระดับละ 2 ปี ยกเว้นเทียบโอน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ไม่เป็นนร./นศ.ในระบบหรือนกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
- วุฒิการศึกษา (เดิม) 4 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 4 ฉบับ
-  รูปถ่าย 1 นิ้ว  4 รูป


หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ)

วิธีเรียน
- ทำแแฟ้มประสบการณ์ 3 ด้าน (ด้านอาชีพ,ด้านคุณภาพชีวิต,ด้านพัฒนาชุมชน)
- ประเมินประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ
- ประเมินมิติความรู้ ความคิด 6 มาตราฐาน
- สัมมนาวิชาการ 3 วัน 2 คืน
- ระยะเวลาเรียน ระดับละ 6 เดือน


คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยหรือเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
- ไม่เป็น นร./นศ.ในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน
- มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการ
- อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- คุณสมบัติการทำงาน 1 ปีขึ้นไป


หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- วุฒิการศึกษา (เดิม) 2 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป


สถานที่รับสมัคร
กศน.ตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โทร.08628453833 หรือ 0855912485


วันที่รับสมัคร
หลักสูตรที่ 1และหลักสูตรที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี
                                            ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 -31 ตุลาคม ของทุกปี


จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562


  
  
เข้าชม : 708
 
 

สกร.ตำบลน้ำน้อย
เลขที่ 193 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา 90110
โทรศัพท์ 074-219316(สำนักงาน)085 - 5912485(ครูก้อย) 086-2853833(ครูแจ้ว) 
แฟกส์ 074-219318
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

 

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05