[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 

 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาโดยในปี 2560 นี้กำหนดให้มี คำขวัญ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs”
26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้
   1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
   2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
   3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

   4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมดเข้าชม : 188
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05