[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 
วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ (พว31001)
เรื่องแผ่นดินถล่ม
เรื่องสภาวะโลกร้อน
เรื่องสภาพปัญหาการใช้ทรัพยากร
เรื่องมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องปรากฎการณ์เรือนกระจก
เรื่องประเภทของหิน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องการทำปลาร้า
เรื่อง
การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
เรื่องการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
เรื่องดินถล่ม
เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เรื่องอาชีพช่างไฟฟ้าตอนที่ 2 (การปฏิบัติงานและความปลอดภัย) (SC314004)
เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ (SC305019)
เรื่องการทำน้ำหมัก (SC305018)
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (SC304007)
เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (SC304009)
เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส (SC303005)
เรื่องเซลล์ (SC303001)
เรื่องเซลล์สัตว์ (SC303003)
เรื่องเซลล์พืช (SC303002)
เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (SC303004)
เรื่องการผ่าเหล่า การกลายพันธุ์ (SC304003)
เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมบุคคล (SC304006)
เรื่องโรคทางพันธุกรรม (SC304005)
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (SC304002)
เรื่องความแปรผันทางพันธุกรรม (SC304001)
เรื่องโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (SC304004)
เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต (SC304008)
เรื่องปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (SC306019)
เรื่องการดองหน่อไม้ (SC305025)
เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักและเศษอาหาร (SC305020)
เรื่องการทำไข่เค็ม (SC305024)
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์หน่อกล้วย (SC305023)
เรื่องสาธิตการทำเครื่องกรองน้ำแบบธรรมชาติ (SC305017)
เรื่องสุดยอด GMOs (SC305011)
เรื่องการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง (SC305013)
เรื่องการทำฮอร์โมนไข่ (SC305022)
เรื่องวิธีทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
เรื่องการทำกล้วยฉาบ (SC305015)
เรื่องการทำปุ๋ยหมักพืชสีเขียว (SC306033)
เรื่องสมการเคมี 02 (SC308004)
เรื่องการติดตา (SC305014)
เรื่องการตัดต่อพันธุกรรม SC305012
เรื่องภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน (SC305010)
เรื่องปฏิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน (SC308006)
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (SC305001)
เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ (SC305009)
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อปฏิกริยาเคมี (SC308005)
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม (SC305008)
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (SC305007)
เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน (SC306032)
เรื่องประโยชน์ของการทำฝาย (SC306031)
เรื่องการย้อมผ้า (SC306030)
เรื่องการคัดแยกขยะ (SC306029)
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (SC305003)
เรื่องทรัพยากรชีวภาพ (SC305006)
เรื่องการเกษตรผสมผสาน (SC306028)
เรื่องการแทนที่ของสิ่งแวดล้อม (SC306027)
เรื่องการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในโลกและอวกาศ (SC313007)
เรื่องความหลากหลายทางเทคโนโลยีชีวภาพ (SC305005)
เรื่องสภาวะโลกร้อน (SC306026)
เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อลดโลกร้อน (SC306025)
เรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (SC306023)
เรื่องสถานการณ์การใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรในประเทศไทย (SC306024)
เรื่องความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ (SC305004)
เรื่องแนวทางกรอนุรีกษ์ทรัพยากรป่าไม้ (SC306022)
เรื่องปัญหาป่าไม้ (SC306021)
เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SC306018)
เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (SC306017)
เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SC306016)
เรื่องการอนุรักษ์ (SC306015)
เรื่องสถานีอวกาศ (SC313006)
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SC306014)
เรื่องดาวเทียม (SC313003)
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมีวิธีอย่างไรบ้าง (SC306012)
เรื่องมลภาวะทางน้ำที่เกิดจาการเลี้ยงปศุสัตว์ (SC306011)
เรื่องมลพิษทางน้ำ (SC306009)
เรื่องมลภาวะทางน้ำที่เกิดจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง (SC306010)
เรื่องประวัติและความเป็นมา (SC313002)
เรื่องยานสำรวจอวกาศ (SC313004)
เรื่องประเภทของหิน (SC306008)
เรื่องละลุ (SC306007)
เรื่องความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ (SC313001)
เรื่องทรัพยากรดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ เกิดจากสาเหตุใดบ้าง (SC306006)
เรื่องยานส่งอวกาศ(SC313005)
โครงการสำรวจสถานีอวกาศในอดีตและปัจจุบัน (SC313008)
เรื่องดิน (SC306005)
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร (SC306003)
เรื่องทรัพยากรน้ำ (SC306004)
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ (SC306002)
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SC306001)
เรื่องประโยชน์ของตารางธาตุ ประโยชน์และผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี (SC307005)
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (SC305002)
เรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างไฟฟ้าไปใช้ (SC314008)
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (SC302003)
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ (SC302001)
เรื่องประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ (SC302002)
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททฤษฎี (SC302004)
เรื่องอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (SC301002)
เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ (SC301003)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (SC301001)
เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี (SC311004)
เรื่องสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (SC307004)
เรื่องการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ (SC307003)
การใช้สารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย (SC311003)
เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน (SC307002)
เรื่องโครงสร้างอะตอมและทฤษฎีอะตอม (SC307001)
เรื่องความจำเป็นที่ต้องใช้สารเคมี (SC311002)
เรื่องความสำคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม (SC311001)
เรื่องโปรตีน (SC309001)
เรื่องไขมัน (SC309003)
เรื่องคาร์โบไฮเดรต (SC309002)
เรื่องปิโตเลียม (SC310001)
เรื่องพอลิเมอร์ (SC310002)
เรื่องอาชีพช่างไฟฟ้าตอนที่ 1 (SC314003)
เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า (sc314005)
เรื่องทฤษฎีและกฎของไฟฟ้า (กฎของโอห์ม) (SC314002)
เรื่องประเภทไฟฟ้า (SC314001)
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ (SC314009)
เรื่องการเดินสายไฟ (SC314006)
เรื่องการบริหารจัดการที่ดีของช่างไฟฟ้า (SC314007)
เรื่องความเร็วและความเร่ง (SC312002)
เรื่องสนามของแรง 3 ประเภท (SC312003)
เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการหาค่าการเคลื่อนที่ (SC312005)
เรื่องการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง (SC312004)
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (SC312001)
เรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ไปใช้ประโยชน์ (SC312009)
การเคลื่อนที่แบบฮามอนิกอย่างง่าย (SC312008)
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมและการหาค่าการเคลื่อนที่ (SC312007)
ฟิสิกส์ : งาน และพลังงาน


เข้าชม : 1494
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05