[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่1
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
หลักสูตรที่2
หลักสูตรการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่)

วิธีเรียน
- พบกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
- เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 51
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- ทำกิจกรรม กพช 100 ชั่วโมง
- ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)
- ระยะเวลาเรียนระดับละ 2 ปี (ยกเว้นเทียบโอน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่เป็น นร./นศ. ในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกันวิธีเรียน
- ทำแฟ้มประสบการณ์ 3 ด้าน (ด้านอาชีพ,ด้านคุณภาพชีวิต,ด้านพัฒนาชุมชนฯ)
- ประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานประกอบการ
- ทดสอบความรู้ 6 มาตรฐาน
- สัมมนาวิชาการ 48 ชั่วโมง
- ระยะเวลาเรียนระดับละ 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยหรือเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครับการประเมิน
- ไม่เป็น นร./นศ. ในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่แบ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน
- มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งระดับ ยกเว้นการของเทียบระดับประถมสถานที่รับสมัคและพบกลุ่ม
 
-กศน.ตำบลทุ่งใหญ่(ม.3 บ้านนายด่าน)
-กศน.ตำบลควนลัง(ม.4ชุมชนวังขวัญ)
-กศน.ตำบลคลองแห ( ม.10 บ้านหนองทราย)
-กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
-กศน.ตำบลทุ่งตำเสา (ม.4 บ้านหูแร่)
-ศรช.บ้านบนเขา (ม.4ตำบลน้ำน้อย)
-กศน.ตำบลฉลุง (ม.2 บ้านม่วงค่าย)
-ศรช.บ้านหนองบัว(ม.2 ตำบลคลองแห)
-กศน.อำเภอหาดใหญ่ (หมู่บ้านทักษิณเมืองทอง)
-ศรช.บ้านทุ่งลุง(ห้องสมุดฯส่วนหน้า)
-กศน.ตำบลหาดใหญ่ (วัดปริกสระน้ำ)
-ศรช.บ้านหลุมหัวล้าน-ท่าแร่
-กศน.ตำบลคอหงส์
(อาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองหวะ)
-ศรช.รัชมังคลา(ใต้สะพานสัจจกุล)
-กศน.ตำบลบ้านพรุ (วัดพระบาท)
-ศรช.บ้านโฮ๊ะ (ตำบลทุ่งตำเสา)
-กศน.ตำบลพะตง (ม.2 ชุมชนประธานคีรีวัฒน์)
-ศรช.วัดคลองเปล  (ตำบลคอหงส์)
-กศน.ตำบลท่าข้าม ( ม.1ตำบลท่าข้าม)
-ศรช.บ้านคอหงส์6 (คลอง ร.5)
-กศน.ตำบลน้ำน้อย ( ม.7ตำบลน้ำน้อย)
-ศรช.วัดสมเด็จ (วัดหาดใหญ่สิตาราม)
-กศน.ตำบลคูเต่า ( มัสยิดบ้านเหนือ)
 -ค่ายเสนาณรงค์ (มทบ.42 ค่าเสนาณรงค์)

วันที่รับสมัคร/หลักฐานการสมัคร

วันที่รับสมัคร หลักฐานการสมัคร
หลักสูตรที่1 และหลักสูตรที่2
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี
หลักสูตรที่3
ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-วุฒิการศึกษา (เดิม)
-*หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
-ใบรับรองแพทย์
-รูปถ่าย 1 นิ้ว


เข้าชม : 12595
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05