[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนทางไกล และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการรับรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอหาดใหญ่  
 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระดำริสมเด็จพระบรมราชินีนารถและสวนปลักหว้า  อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระดำริสมเด็จพระบรมราชินีนารถและสวนปลักหว้า  อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
 

 


เข้าชม : 2348
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05