[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 
 
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
       
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม ศูนย์การเรียนชุมชนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน กศน.ตำบลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมได้ทำการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมจะได้จัดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/ปัญหาความต้องการของชุมชนโดยได้ดำเนินการออกสำรวจปัญหาและทำประชาคมหมู่บ้าน   โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น ด้าน คือ

1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนการจราจร ฯลฯ

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฯลฯ

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ


เข้าชม : 644
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน
บ้่านป่าเส หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 091-1658-997 , 08-4969-9521 , 08-1189-9884 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05