[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไปอำเภอจะนะ

 อาณาเขตอำเภอจะนะ

            อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองสงขลา และอ่าวไทย

-  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอนาทวี

-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเทพา และอ่าวไทย

-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนาหม่อม อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของอำเภอจะนะเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำสวนผลไม้ มีบางส่วนเป็นทิวเขาซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก แต่ไม่สูงมากนัก บริเวณทิวเขา จะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่าเบญจพรรณ ชื้น มีน้ำตก คือน้ำตกโตนตายใจ อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง ทางด้านทิศตะวันออก จะเป็นชายฝั่ง ติดกับทะเลอ่าวไทย ซึ่งชายหาดมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ทอดตัวยาวตั้งแต่อำเภอเมือง จรดอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ชายหาดที่สำคัญได้แก่ หาดวังหนาว ตำบลนาทับ และหาดสะกอม ตำบลสะกอม

สภาพภูมิอากาศ

            สภาพภูมิอากาศของอำเภอจะนะเป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ฤดูกาลมี ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ส่วนฤดูฝนจะเริ่มในเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม และจะมีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน – กันยายน

เขตการปกครอง

อำเภอจะนะ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 139 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตำบล 14 แห่ง และเทศบาล แห่ง

1. ตำบลบ้านนา

2. ตำบลสะกอม

3. ตำบลตลิ่งชัน

4. ตำบลนาทับ

5. ตำบลจะโหนง

6. ตำบลคลองเปียะ

7. ตำบลนาหว้า

8. ตำบลป่าชิง

9. ตำบลคู

10.ตำบลแค

11.ตำบลสะพานไม้แก่น

12.ตำบลท่าหมอไทร

13.ตำบลขุนตัดหวาย

14.ตำบลน้ำขาว

 

 

 

ประชากร

            โครงสร้างประชากรอำเภอจะนะส่วนใหญ่จะเป็นประชากรวัยแรงงาน รองลงมาได้แก่กลุ่มเด็กวัยเรียน และเด็กเล็ก อัตราเพิ่มของประชากร เท่ากับ 1.05

 

การนับถือศาสนา 

            ประชากรอำเภอจะนะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งมีจำนวนศาสนสถานดังนี้

-  มัสยิด จำนวน 65 แห่ง มัสยิดที่สำคัญ ได้แก่ มัสยิดนูรุดีน ตำบลบ้านนา

-  วัด จำนวน 30 แห่ง วัดที่สำคัญ ได้แก่ วัดเกษมรัตน์ วัดขวด

การสาธารณสุข
           สถานพยาบาลในอำเภอจะนะ ประกอบด้วย โรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 1 แ
ห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 19 แห่ง และคลินิกเอกชน จำนวน 4 แห่ง บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอจะนะ ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 7 คน ทันตแพทย์ จำนวน 5 คน เภสัชกร จำนวน 6 คน และพยาบาล จำนวน 69 คน

การประกอบอาชีพ

        ประชากรในอำเภอจะนะส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก อาชีพเกษตรที่สำคัญ คือ การทำสวนยางพารา ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก รองลงมาคือการประมง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประมงที่ทำกันในครัวเรือน ส่วนการทำสวนผลไม้ก็มีสวนทุเรียน สวนลองกอง สวนเงาะ สวนส้ม ซึ่งปลูกกันทั่วไป มากบ้างน้อยบ้าง และการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว นกเขาชวา โดยเฉพาะนกเขาชวามีการเลี้ยงกันเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ทำรายได้ปีหนึ่งๆ นับล้านบาท นอกจากจะเป็นเมืองเกษตรกรรมแล้ว ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ โรงงานน้ำยางพารา จึงทำให้มีการจ้างงานมากขึ้น ทำให้คนจะนะ ไม่ต้องออกไปทำงานไกลๆ
เข้าชม : 689
 
 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05