[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ศูนย์การเรียนชุมชน


ประวัติความเป็นมา

ตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2338 ผู้ว่าฯ เมืองจะนะ ได้นำเรื่องขอที่ปรึกษากับเจ้าพระยาอินทคีรี เพื่อขอย้ายเมืองจะนะ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงอนุญาตให้ย้ายเมืองจะนะ จากท่าใหญ่ไปตั้งเมืองที่บ้านจะโหนง สาเหตุที่ย้ายเนื่องจากที่เดิมการสัญจรไปมาไม่สะดวก เพราะต้องเดินทางโดยทางเรือเป็นส่วนใหญ่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับเนินเขา ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,771 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 372 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลจะโหนงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอจะนะระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางมีถนนทางหลวงสายสงขลา - นาทวี วิ่งผ่านเขตตำบลตลอดทุกฤดูกาล ถนนภายในหมู่บ้านใช้ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนดินลูกรังบางแห่ง ภายในตำบลมีถนนจำนวน 31 สาย

ผลิตภัณฑ์

น้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูป

แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย


1. กศน.ตำบลบ้านนา

2. กศน.ตำบลสะกอม

3. กศน.ตำบลตลิ่งชัน

4. กศน.ตำบลนาทับ

5. กศน.ตำบลจะโหนง

6. กศน.ตำบลคลองเปียะ

7. กศน.ตำบลนาหว้า

8. กศน.ตำบลป่าชิง

9. กศน.ตำบลคู

10.กศน.ตำบลแค

11.กศน.ตำบลสะพานไม้แก่น

12.กศน.ตำบลท่าหมอไทร

13.กศน.ตำบลขุนตัดหวาย

14.กศน.ตำบลน้ำขาวเข้าชม : 849
 
 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05